Չորեքշաբթի, 23 Օգոստոսի 2017 00:33

Լիդիանը հրապարակում է Ամուլսարի բնապահպանական կառավարմանը վերաբերող ուսումնասիրություններ

Լիդիանը հրապարակում է Ամուլսարի բնապահպանական կառավարմանը վերաբերող ուսումնասիրություններ

Արմինֆո.Լիդիանը հրապարակում է Ամուլսարի բնապահպանական  կառավարմանը  վերաբերող  վերջերս   հրապարակված   մի   քանիզեկույցների անկախ ուսումնասիրություններ

Ամփոփում

Հ.Բրոնոզյանի պատվերով պատրաստված զեկույցներում մտահոգություններեն ներկայացվում Ամուլսարի Ծրագրի ազդեցությունների, մասնավորապես՝թթվային ապարների դրենաժի (ԹԱԴ) և այլ՝ ստորգետնյա և մակերևութայինջրերի վրա ազդեցությունները մեղմելու միջոցառումների վերաբերյալԱյսզեկույցների հեղինակները չեն իրականացրել Լիդիանի բնապահպանականկառավարման բոլոր փաստաթղթերի լիարժեք ուսումնասիրությունՀարկ էնշել, որ իրականում անկախ ուսումնասիրությունները փաստում են, որԱմուլսարում ԹԱԴ ռիսկերը շատ ցածր են և կառավարելիԼիդիանընկերության ուսումնասիրություններին և կառավարման պլաններին լիարժեքծանոթանալու դեպքում, կարելի է համոզվել, որ բացահայտված ռիսկերըկառավարելու պլաններ արդեն իսկ կան, հետագա աշխատանքներընախագծվել են և բյուջետավորվելԲնապահպանական և սոցիալականազդեցությունների կառավարումը վերահսկվում է  ՀՀ օրենսդրությամբ ևվերստուգվում Անկախ բնապահպանական և սոցիալական խորհրդատու Knight Piesold ընկերության կողմիցԱյս վերստուգումը ապահովում է Ծրագրիվերահսկողությունը միջազգային ներդրողների կողմից, որոնք իրենց հերթինպահանջում են միջազգային լավագույն փորձի կիրառում:    
 
Համառոտ տեղեկանք

Հուլիսի 19-ին Լիդիանի տրամադրության տակ են հայտնվել Blue Minerals Consultancy, Clear Coast Consulting և Buka Environmental[1], ընկերությունների պատրաստած զեկույցները, որոնք անդրադառնում են Ամուլսարի Ծրագրի շրջանակներում թթվային ապարների դրենաժի (ԹԱԴ) հավանական ռիսկին և ստորգետնյա և մակերևութային ջրերի հետ կապված հարցերին, ինչպես նաև Լիդիանի կողմից առաջարկվող մեղմացման միջոցառումներին:  Տվյալ զեկույցները հիմնված են  Լիդիանի հրապարակված հաշվետվությունների Հ. Բրոնոզյանի կողմից ընտրված փաստաթղթերի ուսումնսիրության վրա և այս ամփոփագրում տվյալ զեկույցներին այսուհետ հղում է արվում որպես «Զեկույցներ»: 

Լիդիանը բաց է Ծրագրի հանդեպ խիստ վերահսկողության և փորձագիտական գնահատականների համար: Մեզ համար կարևոր է, որ Ծրագրի շահագրգիռ կողմերին մտահոգող բոլոր հարցերին տրվեն սպառիչ պատասխաններ: Այդ նպատակով, Լիդիանը  Զեկույցների անկախ ուսումնասիրություն է պատվիրել  միջազգային առաջատար բնապահպանական խորհրդատվական ընկերություններին՝ Ամուլսարի ԲՍԱԳ հեղինակներին՝  «Wardell Armstrong International», «Global Resource Engineering (GRE)» և «Golder Associates» , որի ամբողջական տարբերակը հասանելի է այստեղ:  

Պատասխանների հիմնական շեշտադրումները.

  • Զեկույցներում ներկայացված գնահատականներն ու եզրակացությունները հիմնված են Լիդիանի ներկայացրած բնապահպանական կառավարման ծրագրերի միայն մի մասի վրա: Շատ դեպքերում սխալ են մեկնաբանվում, անտեսվում և համատեքստից դուրս են հանվում ԲՍԱԳ-ում և այլ փաստաթղթերում համապարփակ ներկայացված շատ հարցեր:      
  • Զեկույցների հեղինակները անտեսում են, որ շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության մեղմացման միջոցառումների օպտիմալացումը իրականացվում է որպես շարունակական գործընաց, թեև դա ակնհայտ է Լիդիանի փաստաթղթերից: Նրանց ներկայացրած դիտարկումների մեծ մասը ժամանակավրեպ է, քանի որ այդ մասով արդեն իրականացվում են կամ ծրագրված են ուսումնասիրություններ և սա նույնպես ակնհայտ է Լիդիանի փաստաթղթերից:
  • Թեև ԹԱԴ վերահսկման հնարավորությունը ուղղակիորեն կասկածի տակ չի դրվում, հեղինակները միևնույն ժամանակ անտեսում են ԹԱԴ-ի վերահսկման ընդունված մեթոդի՝ պասիվ մաքրման համակարգի աճող դերը: Այս մեթոդի միջազգային կիրառման բազմաթիվ օրինակներ են նշվում տեխնիկական հաշվետվության մեջ, տես այստեղ:
  • Զեկույցները հաշվի չեն առնում այն փաստը, որ Ամուլսարի ԲՍԱԳ-ի իրականացման գործընթացը վերահսկվում է միջազգային անկախ տեխնիկական փորձագետների կողմից: ԹԱԴ վերահսկման, ջրերի վրա ազդեցության, հանքի փակման յուրաքանչյուր ասպեկտ մանրամասն գնահատվել է անկախ փորձագետների կողմից:   

Զեկույցներում չի բացահայտվել որևէ նոր ռիսկ, որը Լիդիանի կողմից ավելի վաղ չի հայտնաբերվել և չի ներառվել մեր կառավարման պլաններում: Զեկույցների ընթերցողների համար կարևոր է իրազեկված լինել հետևյալի մասին. 
Զեկույցներում հաշվի չեն առնված Լիդիանի կողմից նախատեսվածև փաստաթղթերով հիմնավորված մեղմացման լայնածավալմիջոցառումները։
 
Թեև զեկույցների քննադատությունը վերաբերում է ԲՍԱԳ-ի (հունիս 2016) և NI 43-101 տեխնիկական զեկույցի «Առաջարկություններ» գլխին (մարտ  2017թ), զեկույցներից երևում է, որ քննադատները անտեսել են հանքի շինարարության, շահագործման, փակման և փակմանը հաջորդող փուլի համար մշակված բոլոր կառավարման պլաններն ու ԲՍԱԳ-ի գործընթացի ամբողջականությունը։ Կառավարման պլաններով սահմանված ծրագրերը անդրադառնում են Ծրագրի բնապահպանական ու սոցիալական ռիսկերին ու ազդեցություններին և ներառում են՝
 

  • ԹԱԴ կառավարման պլան,
  • Մակերևութային ջրերի կառավարման պլան, և
  • Հանքի նախնական ռեկուլտիվացիայի, փակման ու վերականգնման պլան։

 
Սկզբնական պլանները ներկայացված են այստեղ, և դրանք ենթարկվում են Բնապահպանական և սոցիալական կառավարման պլաններով (ԲՍԿՊ) նախատեսված զարգացումների։

Խորհրդատուները որևէ կերպ չեն փորձել կապ հաստատել Լիդիանի բնապահպանական ու սոցիալական թիմի հետ՝ առկա կառավարման պլանները լիարժեքորեն ըմբռնելու նպատակով։ Դա լուրջ բացթողում է, որի հետևանքով ծրագիրն ընկալվել է մասնակիորեն և արվել են սխալ ենթադրություններ, որոնք հնարավոր էր բացառել պատշաճ քննարկման դեպքում։   

Լիդիանի ուսումնասիրություններն ու մեղմացման միջոցառումներիպլանները իրականացվել և մանրամասն ստուգվել են անկախփորձագետների կողմից՝ միջազգային չափանիշներինհամապատասխանության մասով:

Զեկույցներում նշվում է, որ «արդյունահանումը չի կարելի սկսել այնքանժամանակքանի դեռ անկախ մարմինների/խորհդատուների կողմից չենիրականացվել լրացուցիչ ուսումնասիրություններ»։ Այս խորհուրդը անտեսում է այն փաստը, որ Ամուլսարի ծրագրի նկատմամբ արդեն իսկ իրականացվում է անկախ վերահսկողություն, ինչպես նաև իրականացվում է կատարվող գործողությունների շարունակական բնապահպանական մոնիթորինգ, վերլուծություն և գնահատում։    

Լիդիանի Բնապահպանական և սոցիալական կառավարման պլանները լիովին համապատասխանում են ինչպես հայաստանյան օրենսդրության պահանջներին, այնպես էլ միջազգային ինստիտուցիոնալ ներդրողների և միջազգային կառույցների խստագույն չափանիշներին, մասնավորապես՝ Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի Կատարողական պահանջներին ու Միջազգային ֆինանսական կորպորացիայի Կատարողական չափանիշներին։ Լիդիանի ԲՍԿՊ-ները 2017թ․ ապրիլին մանրակրկիտ և անկախ ստուգման են ենթարկվել անկախ միջազգային բնապահպանական ու սոցիալական աուդիտի կողմից, որը հաստատել է, որ մակերևութային և ստորգետնյա ջրերի ու ԹԱԴ-ի կառավարման հետ կապված բնապահպանական ռիսկերն ու ազդեցությունները լիարժեք ներառված են ընդհանուր կառավարման համակարգում, իսկ Ծրագիրը համապատախսանում է ստանձնած պարտավորությունների պահանջներին։

Զեկույցներում ասվում էոր լրացուցիչ աշխատանքներ էանհրաժեշտ ձեռնարկել ազդեցությունները գնահատելու և մեղմելուհամարմինչդեռ հաշվի չի առնվումոր այս աշխատանքներն արդենիսկ նախագծվել են, բյուջետավորվել են և իրականացվելու ենԾրագրի համապատասխան փուլում:

Զեկույցների հեղինակները, որոշ դեպքերում խոսում են հետագա մանրամասն ուսումնասիրությունների և փորձարկումների անհրաժեշտության մասին՝ նշելով որ դրանք դեռևս չեն ձեռնարկվել Ամուլսարում:  Հանքարդյունաբերության լավագույն փորձի ուղեցույցը նախատեսում է ծրագրի նախագծման փուլային մոտեցում: Սա ենթադրում է, որ մանրակրկիտ նախագծումը իրականացվում է ծրագրին զուգընթաց: Զեկույցներում առաջարկվող աշխատանքների մեծ մասն արդեն նախագծվել և բյուջետավորվել է՝ համապատասխան փուլերում իրականացնելու նպատակով: Սա հստակ երևում է մեր փաստաթղթերում:

Օրինակ, զեկույցներում նշվում է, որ «Լրացուցիչ բազմաթիվ երկրաքիմիական հետազոտություններ պետք է իրականացվեն, այդ թվում՝ ավելի շատ թթվահիմնային հաշվառումներ, նյութաբանություն՝ թթվային ապարների դրենաժի ծավալները և ժամանակի հետ դրանց փոփոխությունը կանխատեսելու համար:»  Դա հանդիսանում է նաև մեր հրապարակային ԲՍԿՊ-ի պահանջ, որտեղ ասվում է, որ հետագա ուսումնասիրություններ են պահանջվում ԹԱԴ մաքրման մանրամասն ռազմավարություն մշակելու համար: Իսկ Տեխնիկատնտեսական հիմնավորման- NI 43-101 փաստաթղթում նշվում է այս աշխատանքների համար նախատեսված բյուջեն: 
  
Պասիվ մաքրման մեթոդների և հետփակման փուլում ԹԱԴ կառավարման արդյունավետությունը հաստատելու համար պահանջվող հետագա ուսումնասիրությունները ևս նախագծվել են և բյուջետավորվել: Եթե տվյալ ուսումնասիրությունների արդյունքում պարզվի, որ առաջարկվող պլանները բավարար չեն, ինչը քիչ հավանական է, ապա մաքրման այլընտրանքային մեթոդներ կկիրառվեն: Կարևոր է, որ լրացուցիչ ուսումնասիրությունները նախատեսվում է իրականացնել այնպիսի ժամանակահատվածում, որպեսզի բավարար ժամանակ մնա այլընտրանքային ուսումնասիրությունների հաստատման, գնահատման և իրականացման համար, եթե նման անհրաժեշտություն լինի:  

Որոշ դեպքերում զեկույցներում սխալ են մեկնաբանվում,անտեսվում և համատեքստից դուրս են դիտարկվում ԲՍԱԳ-ում և այլուսումնասիրություններում համապարփակ ներկայացված շատհարցեր:      

Զեկույցներում բարձրացված հարցերի մեծ մասը Լիդիանի կողմից ավելի վաղ քննարկվել, գնահատվել և ներառվել է մեր կառավարման պլաններում:

Պնդում. ԲՍԱԳ-ում ասվում է, որ ստորգետնյա ջրեր չեն ներհոսելու բացահանք:
Իրականում. Դա սխալ մենկաբանություն է: ԲՍԱԳ-ում մոդելավորվում և գնահատվում է ստորգետնյա ջրերի ներհոսքը և դրանց կառավարումը (տես, օրինակ՝ Հավելված 6.9.1-ը):
Պնդում. Սնդիկի արտանետումները սպասելի են, այդ թվում նաև սնդիկի ռետորտային համակարգից:
Իրականում. Փորձարկումները ցույց են տվել, որ վերամշակված հանքաքարը սնդիկ չի պարունակի, իսկ ռետորտային համակարգը նախատեսվում է որպես անհրաժեշտության դեպքում կանխարգելիչ բնապահպանական կառավարման միջոց: Արտանետումներ չեն լինելու:   
Պնդում. Պլաններում հաշվի չի առնվում յարոզիտի և ալունիտի ազդեցությունը ԹԱԴ-ի վրա:
ԻրականումՏվյալ միներալների թթվագոյացնող պոտենցիալը գնահատվել է և հաստատվել որպես զրոյական: Այդ մասին բազմիցս նշվում է թե ՏՏՀ-ում և թե ԲՍԱԳ-ում:

Այս և Զեկույցներում բարձրացված բոլոր տեխնիկական հարցերի մանրամասն պատասխանները կարելի է գտնել «Wardell Armstrong» ընկերության կողմից պատրաստված զեկույցում, որը ներառում է «GRE» և «Golder Associates» ընկերությունների կողմից կազմված Հավելվածներ:  Լիդիանը պատրաստ է Զեկույցների հեղինակների հետ հետագա քննարկումների և բաց է շահագրգիռ բոլոր կողմերի հետ շարունակական թափանցիկ երկխոսության համար:

Հանքարդյունահանումը ենթադրում է զգալի ներդրումներ յուրաքանչյուր շահագրգիռ կողմի համար արդյունք ապահովելու նպատակով:  Այս գործընթացը նաև ենթադրում է խիստ վերահսկողություն և պատասխանատվություն: Լիդիանը ձգտում է իրականացնել առավելագույն թափանցիկ և վստահելի գործունեություն: Համոզված ենք, որ Ամուլսարը կլինի օրինակելի հանք՝ բոլոր հնարավոր ռիսկերի լիարժեք վերահսկմամբ, միջազգային լավագույն փորձի կիրառմամբ՝ առաջատար հանքարդյունաբերական երկրների՝ Կանադայի, Ավստրալիայի կամ ԱՄՆ-ի օրինակով:    

Նշենք նաև, որ մեր ընկերության ղեկավար կազմի զգալի մասը հայազգի բարձրակարգ մասնագետներ են, որոնք նաև իրենց երկրի հայրենասեր քաղաքացիներ են:  Նրանք մեր ընկերության մաս են կազմել, որպեսզի իրականացնեն բնապահպանական տեսանկյունից պատասխանատու և Հայաստանին օգուտ բերող ծրագիր: Նրանք նույնքան նվիրված են իրենց երկրին, որքան մյուս շահագրգիռ կողմերը:  
 

 


[1]  «Լիդիանի՝ Ամուլսարի ոսկու հանքի Ծրագրի գնահատում. ԹԱԴ գոյացման հավանականության գնահատումը և ազդեցությունը մակերևութային և ստորգետնյա ջրերի վրա»: («Blue Minerals Consultancy», 17-ը հունիսի, 2017թ.):  «Ամփոփ զեկույց: Լիդիանի՝ Ամուլսարի ոսկու հանքի Ծրագրի գնահատում. ԹԱԴ գոյացման հավանականության գնահատումը և ազդեցությունը մակերևութային և ստորգետնյա ջրերի վրա:» («Blue Minerals Consultancy», 18-ը հունիսի, 2017թ.):   «Առաջարկվող Ամուլսարի ոսկու հանքի Ծրագրի շրջանակներում իրականացվող Ջրերի մաքրման միջոցառումների ուսումնասիրություն»: («Clear Cost Consulting Inc.» ընկերություն, 13-ը հունիսի, 2017թ.:) «Ամուլսարի ոսկու Ծրագրի զարգացմանը վերաբերող հիդրոերկաքիմիական հարցերի գնահատում. Հիմնական կարծիքներ և փաստեր:» («Buka Environmental» ընկերություն, 19-ը հունիսի, 2017թ.:)
 

 


Նորություններ
Իրանցի գործարարները հետաքրքրված են մի շարք ոլորտներում Հայաստանի հետ համատեղ ձեռնարկությունների բացմամբԻրանցի գործարարները հետաքրքրված են մի շարք ոլորտներում Հայաստանի հետ համատեղ ձեռնարկությունների բացմամբ
Գյումրիի Գյումրիի "Շիրակ" օդանավակայանը պատրաստ է եվրոպական բյուջետային չվերթների սպասարկմանը
Մհեր Գրիգորյանը հաղորդում է Մհեր Գրիգորյանը հաղորդում է "Գազպրոմի" հետ բանակցություններում որոշակի դժվարությունների մասին
Երկաթուղիների բացման առումով սկսել են լուծումներ երեւալ. Մհեր ԳրիգորյանԵրկաթուղիների բացման առումով սկսել են լուծումներ երեւալ. Մհեր Գրիգորյան
ԳեոՊրոՄայնինգ ընկերությունը հայտարարում է Ագարակի ՊՄԿ արդիականացման 30 մլն դոլար արժողությամբ ծրագրի երկրորդ փուլի ավարտի մասինԳեոՊրոՄայնինգ ընկերությունը հայտարարում է Ագարակի ՊՄԿ արդիականացման 30 մլն դոլար արժողությամբ ծրագրի երկրորդ փուլի ավարտի մասին
55 տարի առաջ Հայաստանը խաղաղ ատոմի մեկնարկ տվեց55 տարի առաջ Հայաստանը խաղաղ ատոմի մեկնարկ տվեց
ԱՄՀ-ը մինչեւ 6,5 տոկոս կտրուկ բարելավել է 2021 թվականին Հայաստանի ՀՆԱ-ի աճի կանխատեսումը, սակայն նախազգուշացնում է, որ պահպանվում են նվազման բարձր ռիսկերըԱՄՀ-ը մինչեւ 6,5 տոկոս կտրուկ բարելավել է 2021 թվականին Հայաստանի ՀՆԱ-ի աճի կանխատեսումը, սակայն նախազգուշացնում է, որ պահպանվում են նվազման բարձր ռիսկերը
Էկոնոմիկայի նախարարը Կենտրոնական բանկի նորացված տնտեսական կանխատեսումը որակել է հոռետեսականԷկոնոմիկայի նախարարը Կենտրոնական բանկի նորացված տնտեսական կանխատեսումը որակել է հոռետեսական
Կառավարությունը շուրջ 357,5 մլն դրամ կհատկացնի 15 սուբվենցիոն  ծրագրեր ավարտին հասցնելու համարԿառավարությունը շուրջ 357,5 մլն դրամ կհատկացնի 15 սուբվենցիոն  ծրագրեր ավարտին հասցնելու համար
Էկոնոմիկայի նախարարը՝ իրանական բեռնատարներին առնչվող իրավիճակի մասին. Մենք ունենք «պլան Բ»Էկոնոմիկայի նախարարը՝ իրանական բեռնատարներին առնչվող իրավիճակի մասին. Մենք ունենք «պլան Բ»
Հայ հաշվապահներն ու աուդիտորները կարող են մասնագիտորեն աճել ՄԹ Որակավորված երդվյալ հաշվապահների ասոցիացիայի (ACCA) օգնությամբՀայ հաշվապահներն ու աուդիտորները կարող են մասնագիտորեն աճել ՄԹ Որակավորված երդվյալ հաշվապահների ասոցիացիայի (ACCA) օգնությամբ
Կառավարությունը հավանություն է տվել ՏՏ ոլորտում հանցագործությունների դեմ պայքարում ԱՊՀ երկրների համագործակցության շուրջ համաձայնագրի վավերացմանըԿառավարությունը հավանություն է տվել ՏՏ ոլորտում հանցագործությունների դեմ պայքարում ԱՊՀ երկրների համագործակցության շուրջ համաձայնագրի վավերացմանը
Հայաստանն ու Սինգապուրը բացառում են կրկնակի հարկումըՀայաստանն ու Սինգապուրը բացառում են կրկնակի հարկումը
Կառավարությունը վավերացրել է Հայաստանի և Մալթայի կառավարությունների միջև կրկնակի հարկումը բացառելու մասին համաձայնագիրըԿառավարությունը վավերացրել է Հայաստանի և Մալթայի կառավարությունների միջև կրկնակի հարկումը բացառելու մասին համաձայնագիրը
ՊԵԿ-ի ղեկավարությունը ՌԴ ԴՄԾ ղեկավարի հետ հանդիպման ժամանակ կարեւորել է շփումների ակտիվացումըՊԵԿ-ի ղեկավարությունը ՌԴ ԴՄԾ ղեկավարի հետ հանդիպման ժամանակ կարեւորել է շփումների ակտիվացումը
Ամերիկյան Wabtec ընկերությունը հետաքրքրություն է դրսեւորում հայկական շուկայի նկատմամբԱմերիկյան Wabtec ընկերությունը հետաքրքրություն է դրսեւորում հայկական շուկայի նկատմամբ
Փոխվարչապետը՝ գազի գնի հնարավոր բարձրացման մասին. Փոխվարչապետը՝ գազի գնի հնարավոր բարձրացման մասին. "Գազպրոմը" պնդում է, որ 2013թ. համաձայնագրով նախատեսված շահույթի չափն իրենց չի բավարարում
Կաթիլային ոռոգում.  5 հարց և պատասխան՝ Կոնվերս Բանկի հետԿաթիլային ոռոգում.  5 հարց և պատասխան՝ Կոնվերս Բանկի հետ
Համաշխարհային բանկը Համաշխարհային բանկը "Իններորդ ալիք" զեկույցով նախազգուշացնում է. կլիմայի փոփոխության առնչությամբ աշխարհի վեց տարածաշրջաններում "կլիմայական" միգրանտների թիվը մինչեւ 2050 թվականը կարող է հասնել 216 միլիոն մարդու
Փորձագետ. Եվրոպայում գազի գների ռեկորդային աճը եւ ԵԱՏՄ անդամակցությունը Հայաստանի համար նոր հնարավորություններ են բացումՓորձագետ. Եվրոպայում գազի գների ռեկորդային աճը եւ ԵԱՏՄ անդամակցությունը Հայաստանի համար նոր հնարավորություններ են բացում
Հայկական ԱԷԿ-ում սեյսմիկ անվտանգության բարձրացման աշխատանքներ կիրականացվենՀայկական ԱԷԿ-ում սեյսմիկ անվտանգության բարձրացման աշխատանքներ կիրականացվեն
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի հաճախորդները ստանում են կենսաթոշակ մինչև յուրաքանչյուր ամսվա երկրորդ աշխատանքային օրըՎՏԲ-Հայաստան Բանկի հաճախորդները ստանում են կենսաթոշակ մինչև յուրաքանչյուր ամսվա երկրորդ աշխատանքային օրը
2022 թվականին ԵԱՏՄ-ում արտաքին առեւտրի բացասական սալդոն կկրճատվի 5,8 մլրդ ԱՄՆ դոլարից մինչեւ 2,5 մլրդ ԱՄՆ դոլար. ԵՏՀ կանխատեսում2022 թվականին ԵԱՏՄ-ում արտաքին առեւտրի բացասական սալդոն կկրճատվի 5,8 մլրդ ԱՄՆ դոլարից մինչեւ 2,5 մլրդ ԱՄՆ դոլար. ԵՏՀ կանխատեսում
ԿԲ. Դրամավարկային պայմանների հետեւողական խստացումը բավարար ազդեցություն է ունենում առաջանցիկ սպառողական պահանջարկի կարգավորման եւ գնաճի զսպման վրաԿԲ. Դրամավարկային պայմանների հետեւողական խստացումը բավարար ազդեցություն է ունենում առաջանցիկ սպառողական պահանջարկի կարգավորման եւ գնաճի զսպման վրա
Կենտրոնական բանկը 2021 թվականին Հայաստանի տնտեսական աճի կանխատեսումը բարելավել է մինչեւ 5,6 տոկոսԿենտրոնական բանկը 2021 թվականին Հայաստանի տնտեսական աճի կանխատեսումը բարելավել է մինչեւ 5,6 տոկոս
ԿԲ. ԱՄՆ-ից Հայաստան փոխանցումները սրընթաց աճում ենԿԲ. ԱՄՆ-ից Հայաստան փոխանցումները սրընթաց աճում են
Հայաստանն ու Ուկրաինան առեւտրատնտեսական հարաբերությունների բարելավման մեկնարկ են տվելՀայաստանն ու Ուկրաինան առեւտրատնտեսական հարաբերությունների բարելավման մեկնարկ են տվել
Կենտրոնական բանկը հերթական անգամ բարձրացրել է վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը՝ 7 տոկոսից մինչեւ 7.25 տոկոսԿենտրոնական բանկը հերթական անգամ բարձրացրել է վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը՝ 7 տոկոսից մինչեւ 7.25 տոկոս
Հայաստանի 7 մարզերում ֆոտովոլտային կայանների տեղադրման համար կհատկացվի շուրջ 2 մլրդ դրամՀայաստանի 7 մարզերում ֆոտովոլտային կայանների տեղադրման համար կհատկացվի շուրջ 2 մլրդ դրամ
"Վեոլիա Ջուր"-ն առաջարկում է 43,7 դրամով բարձրացնել ջրի սակագինը
Մհեր Գրիգորյան. Հայաստանի եւ Ուկրաինայի միջեւ առեւտրատնտեսական հարաբերությունները զարգացման մեծ ներուժ ունենՄհեր Գրիգորյան. Հայաստանի եւ Ուկրաինայի միջեւ առեւտրատնտեսական հարաբերությունները զարգացման մեծ ներուժ ունեն
Դարձի՛ր բաժնետեր․ Ակբա բանկը բաժնետոմսեր է թողարկել  (Տեսանյութ)Դարձի՛ր բաժնետեր․ Ակբա բանկը բաժնետոմսեր է թողարկել (Տեսանյութ)
IDBank-ը՝ «Հայկական ռոքը հանուն քաղցկեղ ունեցող երեխաների» բարեգործական համերգի աջակիցIDBank-ը՝ «Հայկական ռոքը հանուն քաղցկեղ ունեցող երեխաների» բարեգործական համերգի աջակից
Հայաստանում հարկերի հավաքագրումը 2021 թվականի սեպտեմբերի 10-ին 4,9 տոկոսով  գերազանցել է նախաճգնաժամային 2019 թվականի ցուցանիշներըՀայաստանում հարկերի հավաքագրումը 2021 թվականի սեպտեմբերի 10-ին 4,9 տոկոսով  գերազանցել է նախաճգնաժամային 2019 թվականի ցուցանիշները
Թողարկվել է Հայաստանի Հանրապետության 30-ամյակին նվիրված հուշադրամԹողարկվել է Հայաստանի Հանրապետության 30-ամյակին նվիրված հուշադրամ
Հայաստանի ֆինանսների նախարարը և Հնդկաստանի դեսպանը քննարկել են համագործակցության զարգացման հնարավոր ուղղություններըՀայաստանի ֆինանսների նախարարը և Հնդկաստանի դեսպանը քննարկել են համագործակցության զարգացման հնարավոր ուղղությունները
Հայ-վրացական սահմանին Հայ-վրացական սահմանին "Բարեկամության կամրջի" շինարարությունը ընթանում է ողջ թափով
Հայաստանը կրճատել է մոլիբդենի, ցինկի եւ պղնձի խտանյութի արտահանումըՀայաստանը կրճատել է մոլիբդենի, ցինկի եւ պղնձի խտանյութի արտահանումը
Հայաստանն ավելացրել է երկրում արտադրվող բոլոր ալկոհոլային խմիչքների արտահանումըՀայաստանն ավելացրել է երկրում արտադրվող բոլոր ալկոհոլային խմիչքների արտահանումը
Բեռլինում կայացել է հայ-գերմանական միջկառավարական համատեղ հանձնաժողովի հերթական նիստըԲեռլինում կայացել է հայ-գերմանական միջկառավարական համատեղ հանձնաժողովի հերթական նիստը
Բացառիկ հնարավորություն Կոնվերս Բանկի VISA Signature  քարտապանների համարԲացառիկ հնարավորություն Կոնվերս Բանկի VISA Signature  քարտապանների համար
Հայաստանն էապես կրճատել է շաքարի ներմուծումըՀայաստանն էապես կրճատել է շաքարի ներմուծումը
2021թ. առաջին կիսամյակում Հայաստան նավթամթերքի ներմուծումն աճել է 3,7 տոկոսով2021թ. առաջին կիսամյակում Հայաստան նավթամթերքի ներմուծումն աճել է 3,7 տոկոսով
Փորձագետ. Պետություն-մասնավոր երկխոսության (ՊՄԵ) զարգացման հարցում հարկավոր են ինստիտուցիոնալ լուծումներՓորձագետ. Պետություն-մասնավոր երկխոսության (ՊՄԵ) զարգացման հարցում հարկավոր են ինստիտուցիոնալ լուծումներ
Առցանց գործընթացները կփոխարինեն թղթային քաշքշուկին եւ մաքսատուն այցելելու անհրաժեշտությանըԱռցանց գործընթացները կփոխարինեն թղթային քաշքշուկին եւ մաքսատուն այցելելու անհրաժեշտությանը
Հայաստանի 5 մարզերի շուրջ 100 հազար բնակիչ շուրջօրյա ջրամատակարարում կունենաՀայաստանի 5 մարզերի շուրջ 100 հազար բնակիչ շուրջօրյա ջրամատակարարում կունենա
Հայաստանում պետություն-մասնավոր երկխոսությունը գլուխ չի գալիսՀայաստանում պետություն-մասնավոր երկխոսությունը գլուխ չի գալիս
Հայաստանը կրճատել է ոսկու արտահանումը՝ ավելացնելով ներմուծման ծավալներըՀայաստանը կրճատել է ոսկու արտահանումը՝ ավելացնելով ներմուծման ծավալները
Օգոստոսի վերջի դրությամբ Հայաստան է այցելել 488 հազար զբոսաշրջիկՕգոստոսի վերջի դրությամբ Հայաստան է այցելել 488 հազար զբոսաշրջիկ
«Մի դրամի ուժը»՝ մանկական քաղցկեղի հաղթահարմանը«Մի դրամի ուժը»՝ մանկական քաղցկեղի հաղթահարմանը
«Ամերիա Սերունդ 13». փոփոխությունը դառնալու ձեր  հնարավորությունը «Ամերիա Սերունդ 13». փոփոխությունը դառնալու ձեր  հնարավորությունը 
Նիկոլայ Պոդգուզով. Հայաստանի տարածքում նախագծերի իրականացման գործում դրամի մասնաբաժինը Նիկոլայ Պոդգուզով. Հայաստանի տարածքում նախագծերի իրականացման գործում դրամի մասնաբաժինը "դրամատիկորեն" կաճի
IDBank-ը ժամկետից շուտ ավարտել է 2021 թվականի երկրորդ տրանշի պարտատոմսերի  տեղաբաշխումըIDBank-ը ժամկետից շուտ ավարտել է 2021 թվականի երկրորդ տրանշի պարտատոմսերի  տեղաբաշխումը
Հայաստանը ժամանակավոր սահմանափակումներ է սահմանել պղնձի խտահանքի, մոլիբդենի խտահանքի, ֆեռոմոլիբդենի, ինչպես նաեւ մոլիբդենից պատրաստված արտադրատեսակների արտահանման համարՀայաստանը ժամանակավոր սահմանափակումներ է սահմանել պղնձի խտահանքի, մոլիբդենի խտահանքի, ֆեռոմոլիբդենի, ինչպես նաեւ մոլիբդենից պատրաստված արտադրատեսակների արտահանման համար
ՎԶԵԲ ներկայացուցիչ. Պատրաստ ենք նպաստել Հայաստանի հետագա զարգացմանըՎԶԵԲ ներկայացուցիչ. Պատրաստ ենք նպաստել Հայաստանի հետագա զարգացմանը
Եվրասիական զարգացման բանկը Արդշինբանկին 20 մլն դոլարի վարկ է տրամադրել ՓՄՁ ֆինանսավորման համարԵվրասիական զարգացման բանկը Արդշինբանկին 20 մլն դոլարի վարկ է տրամադրել ՓՄՁ ֆինանսավորման համար
ՀՀ ԿԲ նախագահն ու ԵԱԶԲ վարչության նախագահը քննարկել են երկկողմ հետաքրքրություն ներկայացնող ծրագրերՀՀ ԿԲ նախագահն ու ԵԱԶԲ վարչության նախագահը քննարկել են երկկողմ հետաքրքրություն ներկայացնող ծրագրեր
Համաշխարհային բանկը Հայաստանի ԿԳՄՍ նախարարության հետ համագործակցությունն ամրապնդելու անհրաժեշտություն է տեսնումՀամաշխարհային բանկը Հայաստանի ԿԳՄՍ նախարարության հետ համագործակցությունն ամրապնդելու անհրաժեշտություն է տեսնում
8 ամսում Հայաստանն ավելի շատ հարկեր է հավաքել, քան նախահամավարակային 2019 թվի նույն ժամանակահատվածում8 ամսում Հայաստանն ավելի շատ հարկեր է հավաքել, քան նախահամավարակային 2019 թվի նույն ժամանակահատվածում
Փոխըմբռնման հուշագիր է ստորագրվել ՀՀ ֆինանսների նախարարության, Եվրասիական զարգացման բանկի եւ Վերլուծական վարկային վարկանիշային գործակալության միջեւՓոխըմբռնման հուշագիր է ստորագրվել ՀՀ ֆինանսների նախարարության, Եվրասիական զարգացման բանկի եւ Վերլուծական վարկային վարկանիշային գործակալության միջեւ
Կարդալ ավելին


Արտ. փոխարժեքները
17.09.2021
RUB6.68-0.04
USD484.93-1.44
EUR571.39-1.07
GBP668.43-3.64
CAD383.25-1.51
JPY44.10-0.35
CNY75.15-0.46
CHF523.12-3.31