Չորեքշաբթի, 23 Օգոստոսի 2017 00:33

Լիդիանը հրապարակում է Ամուլսարի բնապահպանական կառավարմանը վերաբերող ուսումնասիրություններ

Լիդիանը հրապարակում է Ամուլսարի բնապահպանական կառավարմանը վերաբերող ուսումնասիրություններ

Արմինֆո.Լիդիանը հրապարակում է Ամուլսարի բնապահպանական  կառավարմանը  վերաբերող  վերջերս   հրապարակված   մի   քանիզեկույցների անկախ ուսումնասիրություններ

Ամփոփում

Հ.Բրոնոզյանի պատվերով պատրաստված զեկույցներում մտահոգություններեն ներկայացվում Ամուլսարի Ծրագրի ազդեցությունների, մասնավորապես՝թթվային ապարների դրենաժի (ԹԱԴ) և այլ՝ ստորգետնյա և մակերևութայինջրերի վրա ազդեցությունները մեղմելու միջոցառումների վերաբերյալԱյսզեկույցների հեղինակները չեն իրականացրել Լիդիանի բնապահպանականկառավարման բոլոր փաստաթղթերի լիարժեք ուսումնասիրությունՀարկ էնշել, որ իրականում անկախ ուսումնասիրությունները փաստում են, որԱմուլսարում ԹԱԴ ռիսկերը շատ ցածր են և կառավարելիԼիդիանընկերության ուսումնասիրություններին և կառավարման պլաններին լիարժեքծանոթանալու դեպքում, կարելի է համոզվել, որ բացահայտված ռիսկերըկառավարելու պլաններ արդեն իսկ կան, հետագա աշխատանքներընախագծվել են և բյուջետավորվելԲնապահպանական և սոցիալականազդեցությունների կառավարումը վերահսկվում է  ՀՀ օրենսդրությամբ ևվերստուգվում Անկախ բնապահպանական և սոցիալական խորհրդատու Knight Piesold ընկերության կողմիցԱյս վերստուգումը ապահովում է Ծրագրիվերահսկողությունը միջազգային ներդրողների կողմից, որոնք իրենց հերթինպահանջում են միջազգային լավագույն փորձի կիրառում:    
 
Համառոտ տեղեկանք

Հուլիսի 19-ին Լիդիանի տրամադրության տակ են հայտնվել Blue Minerals Consultancy, Clear Coast Consulting և Buka Environmental[1], ընկերությունների պատրաստած զեկույցները, որոնք անդրադառնում են Ամուլսարի Ծրագրի շրջանակներում թթվային ապարների դրենաժի (ԹԱԴ) հավանական ռիսկին և ստորգետնյա և մակերևութային ջրերի հետ կապված հարցերին, ինչպես նաև Լիդիանի կողմից առաջարկվող մեղմացման միջոցառումներին:  Տվյալ զեկույցները հիմնված են  Լիդիանի հրապարակված հաշվետվությունների Հ. Բրոնոզյանի կողմից ընտրված փաստաթղթերի ուսումնսիրության վրա և այս ամփոփագրում տվյալ զեկույցներին այսուհետ հղում է արվում որպես «Զեկույցներ»: 

Լիդիանը բաց է Ծրագրի հանդեպ խիստ վերահսկողության և փորձագիտական գնահատականների համար: Մեզ համար կարևոր է, որ Ծրագրի շահագրգիռ կողմերին մտահոգող բոլոր հարցերին տրվեն սպառիչ պատասխաններ: Այդ նպատակով, Լիդիանը  Զեկույցների անկախ ուսումնասիրություն է պատվիրել  միջազգային առաջատար բնապահպանական խորհրդատվական ընկերություններին՝ Ամուլսարի ԲՍԱԳ հեղինակներին՝  «Wardell Armstrong International», «Global Resource Engineering (GRE)» և «Golder Associates» , որի ամբողջական տարբերակը հասանելի է այստեղ:  

Պատասխանների հիմնական շեշտադրումները.

 • Զեկույցներում ներկայացված գնահատականներն ու եզրակացությունները հիմնված են Լիդիանի ներկայացրած բնապահպանական կառավարման ծրագրերի միայն մի մասի վրա: Շատ դեպքերում սխալ են մեկնաբանվում, անտեսվում և համատեքստից դուրս են հանվում ԲՍԱԳ-ում և այլ փաստաթղթերում համապարփակ ներկայացված շատ հարցեր:      
 • Զեկույցների հեղինակները անտեսում են, որ շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության մեղմացման միջոցառումների օպտիմալացումը իրականացվում է որպես շարունակական գործընաց, թեև դա ակնհայտ է Լիդիանի փաստաթղթերից: Նրանց ներկայացրած դիտարկումների մեծ մասը ժամանակավրեպ է, քանի որ այդ մասով արդեն իրականացվում են կամ ծրագրված են ուսումնասիրություններ և սա նույնպես ակնհայտ է Լիդիանի փաստաթղթերից:
 • Թեև ԹԱԴ վերահսկման հնարավորությունը ուղղակիորեն կասկածի տակ չի դրվում, հեղինակները միևնույն ժամանակ անտեսում են ԹԱԴ-ի վերահսկման ընդունված մեթոդի՝ պասիվ մաքրման համակարգի աճող դերը: Այս մեթոդի միջազգային կիրառման բազմաթիվ օրինակներ են նշվում տեխնիկական հաշվետվության մեջ, տես այստեղ:
 • Զեկույցները հաշվի չեն առնում այն փաստը, որ Ամուլսարի ԲՍԱԳ-ի իրականացման գործընթացը վերահսկվում է միջազգային անկախ տեխնիկական փորձագետների կողմից: ԹԱԴ վերահսկման, ջրերի վրա ազդեցության, հանքի փակման յուրաքանչյուր ասպեկտ մանրամասն գնահատվել է անկախ փորձագետների կողմից:   

Զեկույցներում չի բացահայտվել որևէ նոր ռիսկ, որը Լիդիանի կողմից ավելի վաղ չի հայտնաբերվել և չի ներառվել մեր կառավարման պլաններում: Զեկույցների ընթերցողների համար կարևոր է իրազեկված լինել հետևյալի մասին. 
Զեկույցներում հաշվի չեն առնված Լիդիանի կողմից նախատեսվածև փաստաթղթերով հիմնավորված մեղմացման լայնածավալմիջոցառումները։
 
Թեև զեկույցների քննադատությունը վերաբերում է ԲՍԱԳ-ի (հունիս 2016) և NI 43-101 տեխնիկական զեկույցի «Առաջարկություններ» գլխին (մարտ  2017թ), զեկույցներից երևում է, որ քննադատները անտեսել են հանքի շինարարության, շահագործման, փակման և փակմանը հաջորդող փուլի համար մշակված բոլոր կառավարման պլաններն ու ԲՍԱԳ-ի գործընթացի ամբողջականությունը։ Կառավարման պլաններով սահմանված ծրագրերը անդրադառնում են Ծրագրի բնապահպանական ու սոցիալական ռիսկերին ու ազդեցություններին և ներառում են՝
 

 • ԹԱԴ կառավարման պլան,
 • Մակերևութային ջրերի կառավարման պլան, և
 • Հանքի նախնական ռեկուլտիվացիայի, փակման ու վերականգնման պլան։

 
Սկզբնական պլանները ներկայացված են այստեղ, և դրանք ենթարկվում են Բնապահպանական և սոցիալական կառավարման պլաններով (ԲՍԿՊ) նախատեսված զարգացումների։

Խորհրդատուները որևէ կերպ չեն փորձել կապ հաստատել Լիդիանի բնապահպանական ու սոցիալական թիմի հետ՝ առկա կառավարման պլանները լիարժեքորեն ըմբռնելու նպատակով։ Դա լուրջ բացթողում է, որի հետևանքով ծրագիրն ընկալվել է մասնակիորեն և արվել են սխալ ենթադրություններ, որոնք հնարավոր էր բացառել պատշաճ քննարկման դեպքում։   

Լիդիանի ուսումնասիրություններն ու մեղմացման միջոցառումներիպլանները իրականացվել և մանրամասն ստուգվել են անկախփորձագետների կողմից՝ միջազգային չափանիշներինհամապատասխանության մասով:

Զեկույցներում նշվում է, որ «արդյունահանումը չի կարելի սկսել այնքանժամանակքանի դեռ անկախ մարմինների/խորհդատուների կողմից չենիրականացվել լրացուցիչ ուսումնասիրություններ»։ Այս խորհուրդը անտեսում է այն փաստը, որ Ամուլսարի ծրագրի նկատմամբ արդեն իսկ իրականացվում է անկախ վերահսկողություն, ինչպես նաև իրականացվում է կատարվող գործողությունների շարունակական բնապահպանական մոնիթորինգ, վերլուծություն և գնահատում։    

Լիդիանի Բնապահպանական և սոցիալական կառավարման պլանները լիովին համապատասխանում են ինչպես հայաստանյան օրենսդրության պահանջներին, այնպես էլ միջազգային ինստիտուցիոնալ ներդրողների և միջազգային կառույցների խստագույն չափանիշներին, մասնավորապես՝ Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի Կատարողական պահանջներին ու Միջազգային ֆինանսական կորպորացիայի Կատարողական չափանիշներին։ Լիդիանի ԲՍԿՊ-ները 2017թ․ ապրիլին մանրակրկիտ և անկախ ստուգման են ենթարկվել անկախ միջազգային բնապահպանական ու սոցիալական աուդիտի կողմից, որը հաստատել է, որ մակերևութային և ստորգետնյա ջրերի ու ԹԱԴ-ի կառավարման հետ կապված բնապահպանական ռիսկերն ու ազդեցությունները լիարժեք ներառված են ընդհանուր կառավարման համակարգում, իսկ Ծրագիրը համապատախսանում է ստանձնած պարտավորությունների պահանջներին։

Զեկույցներում ասվում էոր լրացուցիչ աշխատանքներ էանհրաժեշտ ձեռնարկել ազդեցությունները գնահատելու և մեղմելուհամարմինչդեռ հաշվի չի առնվումոր այս աշխատանքներն արդենիսկ նախագծվել են, բյուջետավորվել են և իրականացվելու ենԾրագրի համապատասխան փուլում:

Զեկույցների հեղինակները, որոշ դեպքերում խոսում են հետագա մանրամասն ուսումնասիրությունների և փորձարկումների անհրաժեշտության մասին՝ նշելով որ դրանք դեռևս չեն ձեռնարկվել Ամուլսարում:  Հանքարդյունաբերության լավագույն փորձի ուղեցույցը նախատեսում է ծրագրի նախագծման փուլային մոտեցում: Սա ենթադրում է, որ մանրակրկիտ նախագծումը իրականացվում է ծրագրին զուգընթաց: Զեկույցներում առաջարկվող աշխատանքների մեծ մասն արդեն նախագծվել և բյուջետավորվել է՝ համապատասխան փուլերում իրականացնելու նպատակով: Սա հստակ երևում է մեր փաստաթղթերում:

Օրինակ, զեկույցներում նշվում է, որ «Լրացուցիչ բազմաթիվ երկրաքիմիական հետազոտություններ պետք է իրականացվեն, այդ թվում՝ ավելի շատ թթվահիմնային հաշվառումներ, նյութաբանություն՝ թթվային ապարների դրենաժի ծավալները և ժամանակի հետ դրանց փոփոխությունը կանխատեսելու համար:»  Դա հանդիսանում է նաև մեր հրապարակային ԲՍԿՊ-ի պահանջ, որտեղ ասվում է, որ հետագա ուսումնասիրություններ են պահանջվում ԹԱԴ մաքրման մանրամասն ռազմավարություն մշակելու համար: Իսկ Տեխնիկատնտեսական հիմնավորման- NI 43-101 փաստաթղթում նշվում է այս աշխատանքների համար նախատեսված բյուջեն: 
  
Պասիվ մաքրման մեթոդների և հետփակման փուլում ԹԱԴ կառավարման արդյունավետությունը հաստատելու համար պահանջվող հետագա ուսումնասիրությունները ևս նախագծվել են և բյուջետավորվել: Եթե տվյալ ուսումնասիրությունների արդյունքում պարզվի, որ առաջարկվող պլանները բավարար չեն, ինչը քիչ հավանական է, ապա մաքրման այլընտրանքային մեթոդներ կկիրառվեն: Կարևոր է, որ լրացուցիչ ուսումնասիրությունները նախատեսվում է իրականացնել այնպիսի ժամանակահատվածում, որպեսզի բավարար ժամանակ մնա այլընտրանքային ուսումնասիրությունների հաստատման, գնահատման և իրականացման համար, եթե նման անհրաժեշտություն լինի:  

Որոշ դեպքերում զեկույցներում սխալ են մեկնաբանվում,անտեսվում և համատեքստից դուրս են դիտարկվում ԲՍԱԳ-ում և այլուսումնասիրություններում համապարփակ ներկայացված շատհարցեր:      

Զեկույցներում բարձրացված հարցերի մեծ մասը Լիդիանի կողմից ավելի վաղ քննարկվել, գնահատվել և ներառվել է մեր կառավարման պլաններում:

Պնդում. ԲՍԱԳ-ում ասվում է, որ ստորգետնյա ջրեր չեն ներհոսելու բացահանք:
Իրականում. Դա սխալ մենկաբանություն է: ԲՍԱԳ-ում մոդելավորվում և գնահատվում է ստորգետնյա ջրերի ներհոսքը և դրանց կառավարումը (տես, օրինակ՝ Հավելված 6.9.1-ը):
Պնդում. Սնդիկի արտանետումները սպասելի են, այդ թվում նաև սնդիկի ռետորտային համակարգից:
Իրականում. Փորձարկումները ցույց են տվել, որ վերամշակված հանքաքարը սնդիկ չի պարունակի, իսկ ռետորտային համակարգը նախատեսվում է որպես անհրաժեշտության դեպքում կանխարգելիչ բնապահպանական կառավարման միջոց: Արտանետումներ չեն լինելու:   
Պնդում. Պլաններում հաշվի չի առնվում յարոզիտի և ալունիտի ազդեցությունը ԹԱԴ-ի վրա:
ԻրականումՏվյալ միներալների թթվագոյացնող պոտենցիալը գնահատվել է և հաստատվել որպես զրոյական: Այդ մասին բազմիցս նշվում է թե ՏՏՀ-ում և թե ԲՍԱԳ-ում:

Այս և Զեկույցներում բարձրացված բոլոր տեխնիկական հարցերի մանրամասն պատասխանները կարելի է գտնել «Wardell Armstrong» ընկերության կողմից պատրաստված զեկույցում, որը ներառում է «GRE» և «Golder Associates» ընկերությունների կողմից կազմված Հավելվածներ:  Լիդիանը պատրաստ է Զեկույցների հեղինակների հետ հետագա քննարկումների և բաց է շահագրգիռ բոլոր կողմերի հետ շարունակական թափանցիկ երկխոսության համար:

Հանքարդյունահանումը ենթադրում է զգալի ներդրումներ յուրաքանչյուր շահագրգիռ կողմի համար արդյունք ապահովելու նպատակով:  Այս գործընթացը նաև ենթադրում է խիստ վերահսկողություն և պատասխանատվություն: Լիդիանը ձգտում է իրականացնել առավելագույն թափանցիկ և վստահելի գործունեություն: Համոզված ենք, որ Ամուլսարը կլինի օրինակելի հանք՝ բոլոր հնարավոր ռիսկերի լիարժեք վերահսկմամբ, միջազգային լավագույն փորձի կիրառմամբ՝ առաջատար հանքարդյունաբերական երկրների՝ Կանադայի, Ավստրալիայի կամ ԱՄՆ-ի օրինակով:    

Նշենք նաև, որ մեր ընկերության ղեկավար կազմի զգալի մասը հայազգի բարձրակարգ մասնագետներ են, որոնք նաև իրենց երկրի հայրենասեր քաղաքացիներ են:  Նրանք մեր ընկերության մաս են կազմել, որպեսզի իրականացնեն բնապահպանական տեսանկյունից պատասխանատու և Հայաստանին օգուտ բերող ծրագիր: Նրանք նույնքան նվիրված են իրենց երկրին, որքան մյուս շահագրգիռ կողմերը:  
 

 


[1]  «Լիդիանի՝ Ամուլսարի ոսկու հանքի Ծրագրի գնահատում. ԹԱԴ գոյացման հավանականության գնահատումը և ազդեցությունը մակերևութային և ստորգետնյա ջրերի վրա»: («Blue Minerals Consultancy», 17-ը հունիսի, 2017թ.):  «Ամփոփ զեկույց: Լիդիանի՝ Ամուլսարի ոսկու հանքի Ծրագրի գնահատում. ԹԱԴ գոյացման հավանականության գնահատումը և ազդեցությունը մակերևութային և ստորգետնյա ջրերի վրա:» («Blue Minerals Consultancy», 18-ը հունիսի, 2017թ.):   «Առաջարկվող Ամուլսարի ոսկու հանքի Ծրագրի շրջանակներում իրականացվող Ջրերի մաքրման միջոցառումների ուսումնասիրություն»: («Clear Cost Consulting Inc.» ընկերություն, 13-ը հունիսի, 2017թ.:) «Ամուլսարի ոսկու Ծրագրի զարգացմանը վերաբերող հիդրոերկաքիմիական հարցերի գնահատում. Հիմնական կարծիքներ և փաստեր:» («Buka Environmental» ընկերություն, 19-ը հունիսի, 2017թ.:)
 

 

ԱՎԵԼԱՑՆԵԼ ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Ներմուծեք թվանշաններն     


Նորություններ
Կանխատեսում. Հայաստանի համար պատերազմի տնտեսական հետեւանքները դեռ առջեւում են  Կանխատեսում. Հայաստանի համար պատերազմի տնտեսական հետեւանքները դեռ առջեւում են  
"Հյուսիս-Հարավ" ճանապարհի 4-րդ տրանշին պետբյուջեից կուղղորդվի 3 մլրդ դոլար  
ՎԶԵԲ-ը 3 մլն եվրո կտրամադրի Հայաստանի աերոնավիգացիային  ՎԶԵԲ-ը 3 մլն եվրո կտրամադրի Հայաստանի աերոնավիգացիային  
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկը մեկնարկում է վարկավորման ծրագիր՝ ՀՀ կառավարության  19-րդ միջոցառման շրջանակներումՎՏԲ-Հայաստան Բանկը մեկնարկում է վարկավորման ծրագիր՝ ՀՀ կառավարության  19-րդ միջոցառման շրջանակներում
S&P գործակալությունը վերանայել է Ամերիաբանկի հեռանկարը` սահմանելով այն «կայուն»S&P գործակալությունը վերանայել է Ամերիաբանկի հեռանկարը` սահմանելով այն «կայուն»
Հայաստանը կհայտնվի World Travel Awards-ի հավակնորդների թվում  Հայաստանը կհայտնվի World Travel Awards-ի հավակնորդների թվում  
Հայաստանն ու Իրանը մտադիր են ընդլայնել համագործակցությունը մի շարք տնտեսական ուղղություններովՀայաստանն ու Իրանը մտադիր են ընդլայնել համագործակցությունը մի շարք տնտեսական ուղղություններով
Համաշխարհային բանկը Հայաստանի ՀՆԱ-ի աճի կանխատեսումը թողել է անփոփոխ. 2021 թվին  3,4%՝  2022 թվին մինչեւ 4,3% արագացմամբՀամաշխարհային բանկը Հայաստանի ՀՆԱ-ի աճի կանխատեսումը թողել է անփոփոխ. 2021 թվին  3,4%՝  2022 թվին մինչեւ 4,3% արագացմամբ
Աննախադեպ պայմաններով ավտովարկեր ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի և «ՄԵԳՆԱ» ընկերության կողմիցԱննախադեպ պայմաններով ավտովարկեր ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի և «ՄԵԳՆԱ» ընկերության կողմից
ԱրարատԲանկը 14.5 մլն ԱՄՆ դոլար է ներգրավել «Սիմբիոտիքս» ներդրումային ընկերության նախաձեռնությամբԱրարատԲանկը 14.5 մլն ԱՄՆ դոլար է ներգրավել «Սիմբիոտիքս» ներդրումային ընկերության նախաձեռնությամբ
Էմիրաթական «Մասդար»  ընկերությունը Հայաստանում 200 ՄՎտ հզորությամբ արևային էլեկտրակայան կկառուցիԷմիրաթական «Մասդար»  ընկերությունը Հայաստանում 200 ՄՎտ հզորությամբ արևային էլեկտրակայան կկառուցի
ԵԱԶԲ-ն պատրաստ է դիտարկել տարածաշրջանում ինտեգրման նախագծերըԵԱԶԲ-ն պատրաստ է դիտարկել տարածաշրջանում ինտեգրման նախագծերը
Հայաստանի բանկերի հաճախորդների բազան մինչեւ ապրիլ համալրվել է տարեկան 6% - ով, իսկ հաշիվները ՝ 4,3%-ով  Հայաստանի բանկերի հաճախորդների բազան մինչեւ ապրիլ համալրվել է տարեկան 6% - ով, իսկ հաշիվները ՝ 4,3%-ով  
«Տելեկոմ Արմենիա»-ի ղեկավարը պատմել է Reinvent by Renderforest կոնֆերանսում իր հաջողության պատմության մասին«Տելեկոմ Արմենիա»-ի ղեկավարը պատմել է Reinvent by Renderforest կոնֆերանսում իր հաջողության պատմության մասին
Հայաստանի պետական պարտքը մոտենում է 9 մլրդ դոլարի  Հայաստանի պետական պարտքը մոտենում է 9 մլրդ դոլարի  
2020թ. Հայաստանի պետական բյուջեից մարզպետարաններին դոտացիաները կազմել են շուրջ 115 մլն դոլար  2020թ. Հայաստանի պետական բյուջեից մարզպետարաններին դոտացիաները կազմել են շուրջ 115 մլն դոլար  
Ֆինանսների նախարարություն. 2020 թվականին գյուղատնտեսության ոլորտի բյուջեն վերանայվել է կրճատման ուղղությամբ  Ֆինանսների նախարարություն. 2020 թվականին գյուղատնտեսության ոլորտի բյուջեն վերանայվել է կրճատման ուղղությամբ  
Հայաստանի տնտեսական ակտիվությունը 2021թ. հունվար-ապրիլ ամիսներին աճել է տարեկան 2,6% - ով  Հայաստանի տնտեսական ակտիվությունը 2021թ. հունվար-ապրիլ ամիսներին աճել է տարեկան 2,6% - ով  
Ռուսաստանից հնդկաձավարի արտահանումը ժամանակավորապես արգելվել է  Ռուսաստանից հնդկաձավարի արտահանումը ժամանակավորապես արգելվել է  
Նոր հնարավորություն բիզնեսի համարՆոր հնարավորություն բիզնեսի համար
Ամերիաբանկ. Այսուհետ օնլայն բիզնես վարկերը հաստատվելու են նաև հարկային հաշվետվությունների հիման վրաԱմերիաբանկ. Այսուհետ օնլայն բիզնես վարկերը հաստատվելու են նաև հարկային հաշվետվությունների հիման վրա
"Ագարակի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ" ՓԲԸ-ն հունիսի վերջին ժամկետից շուտ կանցնի ամբողջությամբ փակ ջրօգտագործման ցիկլի
2020 թվականին ԱՄՆ-ի, ԵԽ-ի եւ ՄԱԿ-ի դոնորների ֆինանսական աջակցությունը Հայաստանի կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովին գերազանցել է պետբյուջեի հատկացումները  2020 թվականին ԱՄՆ-ի, ԵԽ-ի եւ ՄԱԿ-ի դոնորների ֆինանսական աջակցությունը Հայաստանի կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովին գերազանցել է պետբյուջեի հատկացումները  
Ամերիաբանկը պատրաստ է բաժնետոմսերի առաջնային հրապարակային տեղաբաշխման. ՎԶԵԲ գործադիր տնօրեն Ֆրենսիս ՄալիժԱմերիաբանկը պատրաստ է բաժնետոմսերի առաջնային հրապարակային տեղաբաշխման. ՎԶԵԲ գործադիր տնօրեն Ֆրենսիս Մալիժ
2020 թվականին ԱԺ-ն 466 մլն դրամ է ծախսել պարգեւավճարների, դրամական պարգեւատրումների եւ հատուկ վճարների համար2020 թվականին ԱԺ-ն 466 մլն դրամ է ծախսել պարգեւավճարների, դրամական պարգեւատրումների եւ հատուկ վճարների համար
Հայաստանն առավել կանխատեսելի հարկային միջավայր է ձևավորում  կառուցապատողի համար  Հայաստանն առավել կանխատեսելի հարկային միջավայր է ձևավորում  կառուցապատողի համար  
ԵԱԶԲ-ն եւ ԵԱԶԲ-ն եւ "Ռոստելեկոմը" ընդլայնում են համագործակցությունը թվային ոլորտում  
2020 թվականին Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության ծախսերը կազմել են մոտ 35 մլն դոլար2020 թվականին Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության ծախսերը կազմել են մոտ 35 մլն դոլար
2020 թվին ԵՄ-ն Հայաստանին 68,7 մլն եվրո է հատկացրել բյուջետային աջակցության համար  2020 թվին ԵՄ-ն Հայաստանին 68,7 մլն եվրո է հատկացրել բյուջետային աջակցության համար  
Ակբա բանկը պարտատոմսեր է տեղաբաշխումԱկբա բանկը պարտատոմսեր է տեղաբաշխում
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկը կրկնապատկել  է հիփոթեքային պորտֆելի ծավալըՎՏԲ-Հայաստան Բանկը կրկնապատկել  է հիփոթեքային պորտֆելի ծավալը
Էներգետիկայի նախկին փոխնախարարի եւ նախկին վարչապետի որդու ընկերությունը հերթական հարկային արտոնությունն է ստացել կառավարությունից  Էներգետիկայի նախկին փոխնախարարի եւ նախկին վարչապետի որդու ընկերությունը հերթական հարկային արտոնությունն է ստացել կառավարությունից  
ՊԵԿ ղեկավարը խոստովանել է.  հարկային հավաքագրումների աճը մեծապես պայմանավորված է ապրանքների գների բարձրացմամբ եւ ավելի լավ վարչարարությամբՊԵԿ ղեկավարը խոստովանել է.  հարկային հավաքագրումների աճը մեծապես պայմանավորված է ապրանքների գների բարձրացմամբ եւ ավելի լավ վարչարարությամբ
 Երեխաների պաշտպանության միջազգային օրը Արդշինբանկը երեխաներին հրավիրել է ֆիլմ դիտելու Երեխաների պաշտպանության միջազգային օրը Արդշինբանկը երեխաներին հրավիրել է ֆիլմ դիտելու
IFC-ի նոր համագործակցությունը Evocabank-ի հետ՝ աջակցելու փոքր բիզնեսներին, խթանելու դրանց դիմակայունությունը և վերականգնումըIFC-ի նոր համագործակցությունը Evocabank-ի հետ՝ աջակցելու փոքր բիզնեսներին, խթանելու դրանց դիմակայունությունը և վերականգնումը
Ամերիաբանկը հայտարարում է բանկային քարտերի դիզայնի մրցույթԱմերիաբանկը հայտարարում է բանկային քարտերի դիզայնի մրցույթ
Բենզինի գնի նվազում չի լինի. ՏՄՊՊՀ ղեկավար  Բենզինի գնի նվազում չի լինի. ՏՄՊՊՀ ղեկավար  
  IDBank-ի ֆինանսավորմամբ հունիսմեկյան միջոցառումներ են անցկացվել  IDBank-ի ֆինանսավորմամբ հունիսմեկյան միջոցառումներ են անցկացվել
Համավարակի և Արցախի պատերազմի տարում Հայաստանի պետական հատվածում գրեթե հիսուն միլիոն ԱՄՆ դոլարի պարգեւավճարներ են տրվելՀամավարակի և Արցախի պատերազմի տարում Հայաստանի պետական հատվածում գրեթե հիսուն միլիոն ԱՄՆ դոլարի պարգեւավճարներ են տրվել
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկը տոն էր կազմակերպել իր պատանի հաճախորդների համար՝ Երեխաների պաշտպանության օրվա առիթովՎՏԲ-Հայաստան Բանկը տոն էր կազմակերպել իր պատանի հաճախորդների համար՝ Երեխաների պաշտպանության օրվա առիթով
Հայաստանի բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարը դժգոհ է փորձարարակոնստրուկտորական եւ գիտահետազոտական աշխատանքների համար հատկացված միջոցների ծավալից  Հայաստանի բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարը դժգոհ է փորձարարակոնստրուկտորական եւ գիտահետազոտական աշխատանքների համար հատկացված միջոցների ծավալից  
Վահան Քերոբյանը Հայաստանի կառավարության պատրաստակամությունն է հայտնել անհրաժեշտության դեպքում սուբսիդավորելու Հայաստանի եւ Չինաստանի միջեւ ավիահաղորդակցությունըՎահան Քերոբյանը Հայաստանի կառավարության պատրաստակամությունն է հայտնել անհրաժեշտության դեպքում սուբսիդավորելու Հայաստանի եւ Չինաստանի միջեւ ավիահաղորդակցությունը
Այն մասին, որ Մեղրիում կառուցվում է նոր մաքսային տերմինալ, եւ՝ թե ով է այն կառուցում, ՊԵԿ նախագահը տեղեկացել է լրագրողներիցԱյն մասին, որ Մեղրիում կառուցվում է նոր մաքսային տերմինալ, եւ՝ թե ով է այն կառուցում, ՊԵԿ նախագահը տեղեկացել է լրագրողներից
BSTDB-ն Ամերիաբանկին 23 մլն եվրոյի վարկ է տրամադրել Հայաստանի ՓՄՁ ֆինանսավորման համար  BSTDB-ն Ամերիաբանկին 23 մլն եվրոյի վարկ է տրամադրել Հայաստանի ՓՄՁ ֆինանսավորման համար  
Ճգնաժամային 2020 թվականին Հայաստանի պետբյուջեն երկու անգամ վերանայվել է ծախսերի ավելացման ուղղությամբ  Ճգնաժամային 2020 թվականին Հայաստանի պետբյուջեն երկու անգամ վերանայվել է ծախսերի ավելացման ուղղությամբ  
Ֆինանսների նախարարություն. Չնայած ճգնաժամային 2020 թվին հարկեր/ՀՆԱ հարաբերակցությունը բարելավվել է 0,1 տոկոսային կետով  մինչեւ 22,4 տոկոսՖինանսների նախարարություն. Չնայած ճգնաժամային 2020 թվին հարկեր/ՀՆԱ հարաբերակցությունը բարելավվել է 0,1 տոկոսային կետով  մինչեւ 22,4 տոկոս
Կոնվերս բանկը «Երգով ու սիրով» փառատոնի աջակիցն էԿոնվերս բանկը «Երգով ու սիրով» փառատոնի աջակիցն է
ՀՀ ԿԲ ղեկավար. Տնտեսական իրավիճակը թելադրում է հակացիկլիկ քաղաքականության անցկացման կարեւորությունը՝ մակրոտնտեսական հավասարակշռություն պահպանելու համարՀՀ ԿԲ ղեկավար. Տնտեսական իրավիճակը թելադրում է հակացիկլիկ քաղաքականության անցկացման կարեւորությունը՝ մակրոտնտեսական հավասարակշռություն պահպանելու համար
Պետգնումների գրեթե կեսը կատարվել է մեկ անձից. Հաշվեքննիչ պալատ  Պետգնումների գրեթե կեսը կատարվել է մեկ անձից. Հաշվեքննիչ պալատ  
ՀՀ պաշտպանության նախարարության ծախսերը 2020 թվականի արդյունքներով շուրջ 80 մլրդ դրամով գերազանցել են ծրագրային ցուցանիշը  ՀՀ պաշտպանության նախարարության ծախսերը 2020 թվականի արդյունքներով շուրջ 80 մլրդ դրամով գերազանցել են ծրագրային ցուցանիշը  
2020 թվականին Հայաստանը 0,6 մլրդ դրամով կրճատել է Արտակարգ իրավիճակների նախարարության պետբյուջեում ամրագրված ֆինանսավորումը  2020 թվականին Հայաստանը 0,6 մլրդ դրամով կրճատել է Արտակարգ իրավիճակների նախարարության պետբյուջեում ամրագրված ֆինանսավորումը  
Հաշվեքննիչ պալատն ահազանգում է. Հայաստանն անցել է թույլատրելիի սահմաններըՀաշվեքննիչ պալատն ահազանգում է. Հայաստանն անցել է թույլատրելիի սահմանները
Հայաստանի գործարարները քննարկել են կորպորատիվ կառավարման խնդիրներն ու փորձըՀայաստանի գործարարները քննարկել են կորպորատիվ կառավարման խնդիրներն ու փորձը
"Ամեն ինչ իր գինն ունի". Ատոմ Ջանջուղազյանը ներկայացրել է "Հայաստանի 2020 թվականի պետական բյուջեի կատարման մասին" տարեկան հաշվետվությունը  
Կոնվերս բանկը Visa քարտապաններին ոսկու ձուլակտոր ստանալու հնարավորություն է  ընձեռումԿոնվերս բանկը Visa քարտապաններին ոսկու ձուլակտոր ստանալու հնարավորություն է  ընձեռում
Հայաստանից Սանկտ Պետերբուրգի միջազգային տնտեսական համաժողովին կմասնակցի Գլխավոր դատախազության պատվիրակությունըՀայաստանից Սանկտ Պետերբուրգի միջազգային տնտեսական համաժողովին կմասնակցի Գլխավոր դատախազության պատվիրակությունը
Privilege Banking․ IDBank-ի առաջարկը պրեմիում դասի ծառայությունների սիրահարներինPrivilege Banking․ IDBank-ի առաջարկը պրեմիում դասի ծառայությունների սիրահարներին
LCR-ի եւ NSFR-ի նոր նորմատիվները կուժեղացնեն բանկերի կայունությունը իրացվելիության կարճաժամկետ եւ երկարաժամկետ շոկերի նկատմամբLCR-ի եւ NSFR-ի նոր նորմատիվները կուժեղացնեն բանկերի կայունությունը իրացվելիության կարճաժամկետ եւ երկարաժամկետ շոկերի նկատմամբ
Կոնվերս Բանկ. Քեշբեք եւ Երեւան պարկի տոմսեր՝ Հունիսի մեկի կապակցությամբԿոնվերս Բանկ. Քեշբեք եւ Երեւան պարկի տոմսեր՝ Հունիսի մեկի կապակցությամբ
Կալիֆորնիայի GO-Biz-ը առեւտրի եւ ծառայությունների գրասենյակ է ստեղծում ԵրեւանումԿալիֆորնիայի GO-Biz-ը առեւտրի եւ ծառայությունների գրասենյակ է ստեղծում Երեւանում
Կարդալ ավելին


Արտ. փոխարժեքները
11.06.2021
RUB7.240.05
USD518.61-0.67
EUR630.16-1.49
GBP733.681.60
CAD428.60-0.24
JPY47.34-0.08
CNY81.220.05
CHF578.35-0.94