Չորեքշաբթի, 23 Օգոստոսի 2017 00:33

Լիդիանը հրապարակում է Ամուլսարի բնապահպանական կառավարմանը վերաբերող ուսումնասիրություններ

Լիդիանը հրապարակում է Ամուլսարի բնապահպանական կառավարմանը վերաբերող ուսումնասիրություններ

Արմինֆո.Լիդիանը հրապարակում է Ամուլսարի բնապահպանական  կառավարմանը  վերաբերող  վերջերս   հրապարակված   մի   քանիզեկույցների անկախ ուսումնասիրություններ

Ամփոփում

Հ.Բրոնոզյանի պատվերով պատրաստված զեկույցներում մտահոգություններեն ներկայացվում Ամուլսարի Ծրագրի ազդեցությունների, մասնավորապես՝թթվային ապարների դրենաժի (ԹԱԴ) և այլ՝ ստորգետնյա և մակերևութայինջրերի վրա ազդեցությունները մեղմելու միջոցառումների վերաբերյալԱյսզեկույցների հեղինակները չեն իրականացրել Լիդիանի բնապահպանականկառավարման բոլոր փաստաթղթերի լիարժեք ուսումնասիրությունՀարկ էնշել, որ իրականում անկախ ուսումնասիրությունները փաստում են, որԱմուլսարում ԹԱԴ ռիսկերը շատ ցածր են և կառավարելիԼիդիանընկերության ուսումնասիրություններին և կառավարման պլաններին լիարժեքծանոթանալու դեպքում, կարելի է համոզվել, որ բացահայտված ռիսկերըկառավարելու պլաններ արդեն իսկ կան, հետագա աշխատանքներընախագծվել են և բյուջետավորվելԲնապահպանական և սոցիալականազդեցությունների կառավարումը վերահսկվում է  ՀՀ օրենսդրությամբ ևվերստուգվում Անկախ բնապահպանական և սոցիալական խորհրդատու Knight Piesold ընկերության կողմիցԱյս վերստուգումը ապահովում է Ծրագրիվերահսկողությունը միջազգային ներդրողների կողմից, որոնք իրենց հերթինպահանջում են միջազգային լավագույն փորձի կիրառում:    
 
Համառոտ տեղեկանք

Հուլիսի 19-ին Լիդիանի տրամադրության տակ են հայտնվել Blue Minerals Consultancy, Clear Coast Consulting և Buka Environmental[1], ընկերությունների պատրաստած զեկույցները, որոնք անդրադառնում են Ամուլսարի Ծրագրի շրջանակներում թթվային ապարների դրենաժի (ԹԱԴ) հավանական ռիսկին և ստորգետնյա և մակերևութային ջրերի հետ կապված հարցերին, ինչպես նաև Լիդիանի կողմից առաջարկվող մեղմացման միջոցառումներին:  Տվյալ զեկույցները հիմնված են  Լիդիանի հրապարակված հաշվետվությունների Հ. Բրոնոզյանի կողմից ընտրված փաստաթղթերի ուսումնսիրության վրա և այս ամփոփագրում տվյալ զեկույցներին այսուհետ հղում է արվում որպես «Զեկույցներ»: 

Լիդիանը բաց է Ծրագրի հանդեպ խիստ վերահսկողության և փորձագիտական գնահատականների համար: Մեզ համար կարևոր է, որ Ծրագրի շահագրգիռ կողմերին մտահոգող բոլոր հարցերին տրվեն սպառիչ պատասխաններ: Այդ նպատակով, Լիդիանը  Զեկույցների անկախ ուսումնասիրություն է պատվիրել  միջազգային առաջատար բնապահպանական խորհրդատվական ընկերություններին՝ Ամուլսարի ԲՍԱԳ հեղինակներին՝  «Wardell Armstrong International», «Global Resource Engineering (GRE)» և «Golder Associates» , որի ամբողջական տարբերակը հասանելի է այստեղ:  

Պատասխանների հիմնական շեշտադրումները.

  • Զեկույցներում ներկայացված գնահատականներն ու եզրակացությունները հիմնված են Լիդիանի ներկայացրած բնապահպանական կառավարման ծրագրերի միայն մի մասի վրա: Շատ դեպքերում սխալ են մեկնաբանվում, անտեսվում և համատեքստից դուրս են հանվում ԲՍԱԳ-ում և այլ փաստաթղթերում համապարփակ ներկայացված շատ հարցեր:      
  • Զեկույցների հեղինակները անտեսում են, որ շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության մեղմացման միջոցառումների օպտիմալացումը իրականացվում է որպես շարունակական գործընաց, թեև դա ակնհայտ է Լիդիանի փաստաթղթերից: Նրանց ներկայացրած դիտարկումների մեծ մասը ժամանակավրեպ է, քանի որ այդ մասով արդեն իրականացվում են կամ ծրագրված են ուսումնասիրություններ և սա նույնպես ակնհայտ է Լիդիանի փաստաթղթերից:
  • Թեև ԹԱԴ վերահսկման հնարավորությունը ուղղակիորեն կասկածի տակ չի դրվում, հեղինակները միևնույն ժամանակ անտեսում են ԹԱԴ-ի վերահսկման ընդունված մեթոդի՝ պասիվ մաքրման համակարգի աճող դերը: Այս մեթոդի միջազգային կիրառման բազմաթիվ օրինակներ են նշվում տեխնիկական հաշվետվության մեջ, տես այստեղ:
  • Զեկույցները հաշվի չեն առնում այն փաստը, որ Ամուլսարի ԲՍԱԳ-ի իրականացման գործընթացը վերահսկվում է միջազգային անկախ տեխնիկական փորձագետների կողմից: ԹԱԴ վերահսկման, ջրերի վրա ազդեցության, հանքի փակման յուրաքանչյուր ասպեկտ մանրամասն գնահատվել է անկախ փորձագետների կողմից:   

Զեկույցներում չի բացահայտվել որևէ նոր ռիսկ, որը Լիդիանի կողմից ավելի վաղ չի հայտնաբերվել և չի ներառվել մեր կառավարման պլաններում: Զեկույցների ընթերցողների համար կարևոր է իրազեկված լինել հետևյալի մասին. 
Զեկույցներում հաշվի չեն առնված Լիդիանի կողմից նախատեսվածև փաստաթղթերով հիմնավորված մեղմացման լայնածավալմիջոցառումները։
 
Թեև զեկույցների քննադատությունը վերաբերում է ԲՍԱԳ-ի (հունիս 2016) և NI 43-101 տեխնիկական զեկույցի «Առաջարկություններ» գլխին (մարտ  2017թ), զեկույցներից երևում է, որ քննադատները անտեսել են հանքի շինարարության, շահագործման, փակման և փակմանը հաջորդող փուլի համար մշակված բոլոր կառավարման պլաններն ու ԲՍԱԳ-ի գործընթացի ամբողջականությունը։ Կառավարման պլաններով սահմանված ծրագրերը անդրադառնում են Ծրագրի բնապահպանական ու սոցիալական ռիսկերին ու ազդեցություններին և ներառում են՝
 

  • ԹԱԴ կառավարման պլան,
  • Մակերևութային ջրերի կառավարման պլան, և
  • Հանքի նախնական ռեկուլտիվացիայի, փակման ու վերականգնման պլան։

 
Սկզբնական պլանները ներկայացված են այստեղ, և դրանք ենթարկվում են Բնապահպանական և սոցիալական կառավարման պլաններով (ԲՍԿՊ) նախատեսված զարգացումների։

Խորհրդատուները որևէ կերպ չեն փորձել կապ հաստատել Լիդիանի բնապահպանական ու սոցիալական թիմի հետ՝ առկա կառավարման պլանները լիարժեքորեն ըմբռնելու նպատակով։ Դա լուրջ բացթողում է, որի հետևանքով ծրագիրն ընկալվել է մասնակիորեն և արվել են սխալ ենթադրություններ, որոնք հնարավոր էր բացառել պատշաճ քննարկման դեպքում։   

Լիդիանի ուսումնասիրություններն ու մեղմացման միջոցառումներիպլանները իրականացվել և մանրամասն ստուգվել են անկախփորձագետների կողմից՝ միջազգային չափանիշներինհամապատասխանության մասով:

Զեկույցներում նշվում է, որ «արդյունահանումը չի կարելի սկսել այնքանժամանակքանի դեռ անկախ մարմինների/խորհդատուների կողմից չենիրականացվել լրացուցիչ ուսումնասիրություններ»։ Այս խորհուրդը անտեսում է այն փաստը, որ Ամուլսարի ծրագրի նկատմամբ արդեն իսկ իրականացվում է անկախ վերահսկողություն, ինչպես նաև իրականացվում է կատարվող գործողությունների շարունակական բնապահպանական մոնիթորինգ, վերլուծություն և գնահատում։    

Լիդիանի Բնապահպանական և սոցիալական կառավարման պլանները լիովին համապատասխանում են ինչպես հայաստանյան օրենսդրության պահանջներին, այնպես էլ միջազգային ինստիտուցիոնալ ներդրողների և միջազգային կառույցների խստագույն չափանիշներին, մասնավորապես՝ Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի Կատարողական պահանջներին ու Միջազգային ֆինանսական կորպորացիայի Կատարողական չափանիշներին։ Լիդիանի ԲՍԿՊ-ները 2017թ․ ապրիլին մանրակրկիտ և անկախ ստուգման են ենթարկվել անկախ միջազգային բնապահպանական ու սոցիալական աուդիտի կողմից, որը հաստատել է, որ մակերևութային և ստորգետնյա ջրերի ու ԹԱԴ-ի կառավարման հետ կապված բնապահպանական ռիսկերն ու ազդեցությունները լիարժեք ներառված են ընդհանուր կառավարման համակարգում, իսկ Ծրագիրը համապատախսանում է ստանձնած պարտավորությունների պահանջներին։

Զեկույցներում ասվում էոր լրացուցիչ աշխատանքներ էանհրաժեշտ ձեռնարկել ազդեցությունները գնահատելու և մեղմելուհամարմինչդեռ հաշվի չի առնվումոր այս աշխատանքներն արդենիսկ նախագծվել են, բյուջետավորվել են և իրականացվելու ենԾրագրի համապատասխան փուլում:

Զեկույցների հեղինակները, որոշ դեպքերում խոսում են հետագա մանրամասն ուսումնասիրությունների և փորձարկումների անհրաժեշտության մասին՝ նշելով որ դրանք դեռևս չեն ձեռնարկվել Ամուլսարում:  Հանքարդյունաբերության լավագույն փորձի ուղեցույցը նախատեսում է ծրագրի նախագծման փուլային մոտեցում: Սա ենթադրում է, որ մանրակրկիտ նախագծումը իրականացվում է ծրագրին զուգընթաց: Զեկույցներում առաջարկվող աշխատանքների մեծ մասն արդեն նախագծվել և բյուջետավորվել է՝ համապատասխան փուլերում իրականացնելու նպատակով: Սա հստակ երևում է մեր փաստաթղթերում:

Օրինակ, զեկույցներում նշվում է, որ «Լրացուցիչ բազմաթիվ երկրաքիմիական հետազոտություններ պետք է իրականացվեն, այդ թվում՝ ավելի շատ թթվահիմնային հաշվառումներ, նյութաբանություն՝ թթվային ապարների դրենաժի ծավալները և ժամանակի հետ դրանց փոփոխությունը կանխատեսելու համար:»  Դա հանդիսանում է նաև մեր հրապարակային ԲՍԿՊ-ի պահանջ, որտեղ ասվում է, որ հետագա ուսումնասիրություններ են պահանջվում ԹԱԴ մաքրման մանրամասն ռազմավարություն մշակելու համար: Իսկ Տեխնիկատնտեսական հիմնավորման- NI 43-101 փաստաթղթում նշվում է այս աշխատանքների համար նախատեսված բյուջեն: 
  
Պասիվ մաքրման մեթոդների և հետփակման փուլում ԹԱԴ կառավարման արդյունավետությունը հաստատելու համար պահանջվող հետագա ուսումնասիրությունները ևս նախագծվել են և բյուջետավորվել: Եթե տվյալ ուսումնասիրությունների արդյունքում պարզվի, որ առաջարկվող պլանները բավարար չեն, ինչը քիչ հավանական է, ապա մաքրման այլընտրանքային մեթոդներ կկիրառվեն: Կարևոր է, որ լրացուցիչ ուսումնասիրությունները նախատեսվում է իրականացնել այնպիսի ժամանակահատվածում, որպեսզի բավարար ժամանակ մնա այլընտրանքային ուսումնասիրությունների հաստատման, գնահատման և իրականացման համար, եթե նման անհրաժեշտություն լինի:  

Որոշ դեպքերում զեկույցներում սխալ են մեկնաբանվում,անտեսվում և համատեքստից դուրս են դիտարկվում ԲՍԱԳ-ում և այլուսումնասիրություններում համապարփակ ներկայացված շատհարցեր:      

Զեկույցներում բարձրացված հարցերի մեծ մասը Լիդիանի կողմից ավելի վաղ քննարկվել, գնահատվել և ներառվել է մեր կառավարման պլաններում:

Պնդում. ԲՍԱԳ-ում ասվում է, որ ստորգետնյա ջրեր չեն ներհոսելու բացահանք:
Իրականում. Դա սխալ մենկաբանություն է: ԲՍԱԳ-ում մոդելավորվում և գնահատվում է ստորգետնյա ջրերի ներհոսքը և դրանց կառավարումը (տես, օրինակ՝ Հավելված 6.9.1-ը):
Պնդում. Սնդիկի արտանետումները սպասելի են, այդ թվում նաև սնդիկի ռետորտային համակարգից:
Իրականում. Փորձարկումները ցույց են տվել, որ վերամշակված հանքաքարը սնդիկ չի պարունակի, իսկ ռետորտային համակարգը նախատեսվում է որպես անհրաժեշտության դեպքում կանխարգելիչ բնապահպանական կառավարման միջոց: Արտանետումներ չեն լինելու:   
Պնդում. Պլաններում հաշվի չի առնվում յարոզիտի և ալունիտի ազդեցությունը ԹԱԴ-ի վրա:
ԻրականումՏվյալ միներալների թթվագոյացնող պոտենցիալը գնահատվել է և հաստատվել որպես զրոյական: Այդ մասին բազմիցս նշվում է թե ՏՏՀ-ում և թե ԲՍԱԳ-ում:

Այս և Զեկույցներում բարձրացված բոլոր տեխնիկական հարցերի մանրամասն պատասխանները կարելի է գտնել «Wardell Armstrong» ընկերության կողմից պատրաստված զեկույցում, որը ներառում է «GRE» և «Golder Associates» ընկերությունների կողմից կազմված Հավելվածներ:  Լիդիանը պատրաստ է Զեկույցների հեղինակների հետ հետագա քննարկումների և բաց է շահագրգիռ բոլոր կողմերի հետ շարունակական թափանցիկ երկխոսության համար:

Հանքարդյունահանումը ենթադրում է զգալի ներդրումներ յուրաքանչյուր շահագրգիռ կողմի համար արդյունք ապահովելու նպատակով:  Այս գործընթացը նաև ենթադրում է խիստ վերահսկողություն և պատասխանատվություն: Լիդիանը ձգտում է իրականացնել առավելագույն թափանցիկ և վստահելի գործունեություն: Համոզված ենք, որ Ամուլսարը կլինի օրինակելի հանք՝ բոլոր հնարավոր ռիսկերի լիարժեք վերահսկմամբ, միջազգային լավագույն փորձի կիրառմամբ՝ առաջատար հանքարդյունաբերական երկրների՝ Կանադայի, Ավստրալիայի կամ ԱՄՆ-ի օրինակով:    

Նշենք նաև, որ մեր ընկերության ղեկավար կազմի զգալի մասը հայազգի բարձրակարգ մասնագետներ են, որոնք նաև իրենց երկրի հայրենասեր քաղաքացիներ են:  Նրանք մեր ընկերության մաս են կազմել, որպեսզի իրականացնեն բնապահպանական տեսանկյունից պատասխանատու և Հայաստանին օգուտ բերող ծրագիր: Նրանք նույնքան նվիրված են իրենց երկրին, որքան մյուս շահագրգիռ կողմերը:  
 

 


[1]  «Լիդիանի՝ Ամուլսարի ոսկու հանքի Ծրագրի գնահատում. ԹԱԴ գոյացման հավանականության գնահատումը և ազդեցությունը մակերևութային և ստորգետնյա ջրերի վրա»: («Blue Minerals Consultancy», 17-ը հունիսի, 2017թ.):  «Ամփոփ զեկույց: Լիդիանի՝ Ամուլսարի ոսկու հանքի Ծրագրի գնահատում. ԹԱԴ գոյացման հավանականության գնահատումը և ազդեցությունը մակերևութային և ստորգետնյա ջրերի վրա:» («Blue Minerals Consultancy», 18-ը հունիսի, 2017թ.):   «Առաջարկվող Ամուլսարի ոսկու հանքի Ծրագրի շրջանակներում իրականացվող Ջրերի մաքրման միջոցառումների ուսումնասիրություն»: («Clear Cost Consulting Inc.» ընկերություն, 13-ը հունիսի, 2017թ.:) «Ամուլսարի ոսկու Ծրագրի զարգացմանը վերաբերող հիդրոերկաքիմիական հարցերի գնահատում. Հիմնական կարծիքներ և փաստեր:» («Buka Environmental» ընկերություն, 19-ը հունիսի, 2017թ.:)
 

 

ԱՎԵԼԱՑՆԵԼ ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Ներմուծեք թվանշաններն     


Նորություններ
Մեկնարկել են Wizz Air ավիաընկերության Հռոմ-Երևան- Հռոմ երթուղով չվերթերըՄեկնարկել են Wizz Air ավիաընկերության Հռոմ-Երևան- Հռոմ երթուղով չվերթերը
ՊԵԿ. Առցանց անմաքս առեւտրի շեմը կգործի մինչեւ 2023 թվականի ապրիլի 1-ըՊԵԿ. Առցանց անմաքս առեւտրի շեմը կգործի մինչեւ 2023 թվականի ապրիլի 1-ը
ՀՀ-ում ՌԴ առեւտրային ներկայացուցիչը և ՊԵԿ փոխնախագահը քննարկել են հարկային և մաքսային վարչարարության բնագավառում համագործակցության  ընդլայնմանն առնչվող հարցերՀՀ-ում ՌԴ առեւտրային ներկայացուցիչը և ՊԵԿ փոխնախագահը քննարկել են հարկային և մաքսային վարչարարության բնագավառում համագործակցության  ընդլայնմանն առնչվող հարցեր
Կայացել է ՀՀ-ԵՄ Համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի (ՀԸԳՀ) ներքո գործող Աշխարհագրական նշումների ենթակոմիտեի երրորդ նիստըԿայացել է ՀՀ-ԵՄ Համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի (ՀԸԳՀ) ներքո գործող Աշխարհագրական նշումների ենթակոմիտեի երրորդ նիստը
Հայաստանի ՀՆԱ-ի աճը 2022թ. արդյունքներով կլինի երկնիշ. տնտեսագետՀայաստանի ՀՆԱ-ի աճը 2022թ. արդյունքներով կլինի երկնիշ. տնտեսագետ
25 մլն ԱՄՆ դոլար` մասնավոր հատվածին աջակցելու համար25 մլն ԱՄՆ դոլար` մասնավոր հատվածին աջակցելու համար
"Տինկոֆ" մուտքային SWIFT-փոխանցումները հասանելի կլինեն ԱՊՀ երեք երկրներում, որոնց թվում է Հայաստանը
Միլանում մեկնարկել է «Տեքստիլ Ալիանս Հայաստան-Իտալիա» համաժողովը՝ Հայաստանի նորաձևության ոլորտի եւ տեքստիլ արդյունաբերության ներկայացուցիչների մասնակցությամբՄիլանում մեկնարկել է «Տեքստիլ Ալիանս Հայաստան-Իտալիա» համաժողովը՝ Հայաստանի նորաձևության ոլորտի եւ տեքստիլ արդյունաբերության ներկայացուցիչների մասնակցությամբ
Դմիտրի Վոլվաչ. Մոսկվայի բորսայում ռուբլի-դրամ արժութային զույգով սակարկությունների ծավալներն աճել են ավելի քան 1000 անգամԴմիտրի Վոլվաչ. Մոսկվայի բորսայում ռուբլի-դրամ արժութային զույգով սակարկությունների ծավալներն աճել են ավելի քան 1000 անգամ
Վահան Քերոբյանն ընդունել է Համաշխարհային բանկի Հայաստանի գրասենյակի տնօրենինՎահան Քերոբյանն ընդունել է Համաշխարհային բանկի Հայաստանի գրասենյակի տնօրենին
Հայաստանի ազգային ավիափոխադրող Fly Arna-ն ձեռք է բերել երկրորդ Airbus 320 ինքնաթիռըՀայաստանի ազգային ավիափոխադրող Fly Arna-ն ձեռք է բերել երկրորդ Airbus 320 ինքնաթիռը
ՎԶԵԲ-ը կլիմայի կառավարման հարթակ է գործարկել Ուկրաինայի, Վրաստանի եւ Հայաստանի առաջատար գործարարների համարՎԶԵԲ-ը կլիմայի կառավարման հարթակ է գործարկել Ուկրաինայի, Վրաստանի եւ Հայաստանի առաջատար գործարարների համար
Հայաստանն անցնում է նպաստների վճարման անկանխիկ եղանակիՀայաստանն անցնում է նպաստների վճարման անկանխիկ եղանակի
ՎԶԵԲ-ը ԱԿԲԱ բանկին 25 մլն դոլարի ֆինանսական փաթեթ է տրամադրել ՄՓՄՁ եւ կին ձեռներեցների վարկավորման համարՎԶԵԲ-ը ԱԿԲԱ բանկին 25 մլն դոլարի ֆինանսական փաթեթ է տրամադրել ՄՓՄՁ եւ կին ձեռներեցների վարկավորման համար
Արագածոտնի և Շիրակի մարզերի 33 հողամաս ճանաչվել է գերակա շահ՝ Հյուսիս-հարավ ծրագրի շրջանակումԱրագածոտնի և Շիրակի մարզերի 33 հողամաս ճանաչվել է գերակա շահ՝ Հյուսիս-հարավ ծրագրի շրջանակում
Եվս մեկ քայլ՝ հայ-ռուսական ապակենտրոնացված համագործակցության առաջմղման գործում  Փաշինյանի ուղերձը Հայ-ռուսական միջտարածաշրջանային համաժողովի մասնակիցներինԵվս մեկ քայլ՝ հայ-ռուսական ապակենտրոնացված համագործակցության առաջմղման գործում Փաշինյանի ուղերձը Հայ-ռուսական միջտարածաշրջանային համաժողովի մասնակիցներին
"Իրան Խոդրո" ընկերությունն սկսել է ավտոմեքենաների մատակարարումը Հայաստան
Նիկոլ Փաշինյանն ընդունել է Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի նախագահինՆիկոլ Փաշինյանն ընդունել է Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի նախագահին
Հայաստանն ու Չինաստանը դիտարկում են երկրների միջեւ ուղիղ ավիահաղորդակցություն կազմակերպելու հնարավորությունըՀայաստանն ու Չինաստանը դիտարկում են երկրների միջեւ ուղիղ ավիահաղորդակցություն կազմակերպելու հնարավորությունը
«Սև ծով-Պարսից ծոց-Հնդկական օվկիանոս» մեգանախագծին Հայաստանի լիարժեք ինտեգրումն էապես կզսպեր Բաքվի ագրեսիան. Քաղաքագետ«Սև ծով-Պարսից ծոց-Հնդկական օվկիանոս» մեգանախագծին Հայաստանի լիարժեք ինտեգրումն էապես կզսպեր Բաքվի ագրեսիան. Քաղաքագետ
Փոխվարչապետ. ՀԲ հետ համատեղ ծրագրերը մշտապես ունեցել են ռազմավարական նշանակություն Հայաստանի համարՓոխվարչապետ. ՀԲ հետ համատեղ ծրագրերը մշտապես ունեցել են ռազմավարական նշանակություն Հայաստանի համար
TOTAL-ն Էջմիածնում վարպետների և վաճառող-խորհրդատուների պատրաստման ուսումնական կենտրոն է բացելTOTAL-ն Էջմիածնում վարպետների և վաճառող-խորհրդատուների պատրաստման ուսումնական կենտրոն է բացել
2022թ. ամռան սկզբից ի վեր Viber-ը Հայաստանում արգելափակել է ավելի քան 25 հազար կեղծ օգտահաշիվ2022թ. ամռան սկզբից ի վեր Viber-ը Հայաստանում արգելափակել է ավելի քան 25 հազար կեղծ օգտահաշիվ
ՀԲ-ը պատրաստակամ է շարունակելու օժանդակությունը ՀՀ կառավարությանը՝ գործունեության ծրագրով նախանշված առաջնահերթությունները կյանքի կոչելու ուղղությամբՀԲ-ը պատրաստակամ է շարունակելու օժանդակությունը ՀՀ կառավարությանը՝ գործունեության ծրագրով նախանշված առաջնահերթությունները կյանքի կոչելու ուղղությամբ
Մեկ տարուց պակաս ժամանակահատվածում FLY ONE Armenia-ն տեղափոխել է ավելի քան 200 հազար ուղեւորիՄեկ տարուց պակաս ժամանակահատվածում FLY ONE Armenia-ն տեղափոխել է ավելի քան 200 հազար ուղեւորի
ՎԶԵԲ ղեկավար. Մենք կարող ենք աջակցել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ ենթակառուցվածքային խնդիրների լուծմանըՎԶԵԲ ղեկավար. Մենք կարող ենք աջակցել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ ենթակառուցվածքային խնդիրների լուծմանը
Հայաստանում զբաղվածության աճը 2021-ի համեմատ ապահովվել է բացառապես մասնավոր հատվածի հաշվին։ Պետական հատվածում աշխատողների թիվը նվազել է 0,2 տոկոսով. ԹունյանՀայաստանում զբաղվածության աճը 2021-ի համեմատ ապահովվել է բացառապես մասնավոր հատվածի հաշվին։ Պետական հատվածում աշխատողների թիվը նվազել է 0,2 տոկոսով. Թունյան
Հայաստանի արտաքին առևտրային գործընկերների առաջատար հնգյակում են Ռուսաստանը, Չինաստանը, Իրանը, Գերմանիան և ԱՄՆ-ըՀայաստանի արտաքին առևտրային գործընկերների առաջատար հնգյակում են Ռուսաստանը, Չինաստանը, Իրանը, Գերմանիան և ԱՄՆ-ը
Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը ծանոթացել է Արագածոտնի ապագա լեռնադահուկային համալիրի շինարարական աշխատանքների ընթացքինԷկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը ծանոթացել է Արագածոտնի ապագա լեռնադահուկային համալիրի շինարարական աշխատանքների ընթացքին
 Փաշինյանը հանձնարարել է նոր ներդրողներ գտնել չշահագործվող հանքերի համար Փաշինյանը հանձնարարել է նոր ներդրողներ գտնել չշահագործվող հանքերի համար
4․676․836 դրամ՝ Հերոսների վերականգնողական քաղաքին․ «Մի դրամի ուժի» հաջորդ շահառուն «4090» հիմնադրամն է4․676․836 դրամ՝ Հերոսների վերականգնողական քաղաքին․ «Մի դրամի ուժի» հաջորդ շահառուն «4090» հիմնադրամն է
 Հայաստանում բիզնեսի գրանցման գործընթացը կհեշտացնեն Հայաստանում բիզնեսի գրանցման գործընթացը կհեշտացնեն
Կառավարությունը մշակել է ավտոշուկաների գործունեության նկատմամբ պահանջներԿառավարությունը մշակել է ավտոշուկաների գործունեության նկատմամբ պահանջներ
"ԱԿԲԱ Բանկ"-ը միացել է թոշակառուների և նպաստառուների համար նախատեսված հետվճարի ծրագրին
Երեւանում ներկայացվել է jobbit նորարարական գործիքըԵրեւանում ներկայացվել է jobbit նորարարական գործիքը
Օտարերկրյա ներդրողները փոխվարչապետին պատմել են առկա խնդիրների մասինՕտարերկրյա ներդրողները փոխվարչապետին պատմել են առկա խնդիրների մասին
Արարատբանկը սեպտեմբերի 8-ին վաճառքի կհանի 3 մլն դոլարի պարտատոմսերի հերթական տրանշըԱրարատբանկը սեպտեմբերի 8-ին վաճառքի կհանի 3 մլն դոլարի պարտատոմսերի հերթական տրանշը
Ամերիաբանկը սկսել է 10 մլն դոլար ծավալով դոլարային պարտատոմսերի հերթական տրանշի առաջնային տեղաբաշխումըԱմերիաբանկը սկսել է 10 մլն դոլար ծավալով դոլարային պարտատոմսերի հերթական տրանշի առաջնային տեղաբաշխումը
Հայաստանում կնվազեցվի Իրանից ներմուծվող ցեմենտի պետական տուրքի չափըՀայաստանում կնվազեցվի Իրանից ներմուծվող ցեմենտի պետական տուրքի չափը
Հունվար-հուլիս ամիսներին Հայաստանում զգալիորեն ավելացել են ուղեւորափոխադրումներըՀունվար-հուլիս ամիսներին Հայաստանում զգալիորեն ավելացել են ուղեւորափոխադրումները
Փաշինյանն անդրադարձել է Ռուսաստանի հետ շփումների ինտենսիվացման առնչությամբ Արևմուտքի կողմից երկրորդային պատժամիջոցների տարածման ռիսկերինՓաշինյանն անդրադարձել է Ռուսաստանի հետ շփումների ինտենսիվացման առնչությամբ Արևմուտքի կողմից երկրորդային պատժամիջոցների տարածման ռիսկերին
Երեւանը մեծապես շահագրգռված է Ադրբեջանի հետ հաղորդակցությունների ապաշրջափակմամբ։ Հույս ունի հարցը լուծել Մոսկվայի օգնությամբԵրեւանը մեծապես շահագրգռված է Ադրբեջանի հետ հաղորդակցությունների ապաշրջափակմամբ։ Հույս ունի հարցը լուծել Մոսկվայի օգնությամբ
Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանի տնտեսական աճը կապել է ԵԱՏՄ կարգավորումների հետՆիկոլ Փաշինյանը Հայաստանի տնտեսական աճը կապել է ԵԱՏՄ կարգավորումների հետ
IDBank-ը թողարկում է պրեմիում դասի առաջին բիզնես քարտերը ՀայաստանումIDBank-ը թողարկում է պրեմիում դասի առաջին բիզնես քարտերը Հայաստանում
Քերոբյան. Հայաստան են ժամանել ավելի քան 50 հազար ռուսաստանցի ՏՏ մասնագետներՔերոբյան. Հայաստան են ժամանել ավելի քան 50 հազար ռուսաստանցի ՏՏ մասնագետներ
Ռուսաստանի հանդեպ Հայաստանի արտաքին պարտքը նվազում է, իսկ ԱՄՀ-ի հանդեպ՝ աճումՌուսաստանի հանդեպ Հայաստանի արտաքին պարտքը նվազում է, իսկ ԱՄՀ-ի հանդեպ՝ աճում
Կոնվերս Բանկը հանդես է եկել առցանց գնումների խրախուսման եզակի առաջարկովԿոնվերս Բանկը հանդես է եկել առցանց գնումների խրախուսման եզակի առաջարկով
Նվազագույն աշխատավարձը կբարձրանաՆվազագույն աշխատավարձը կբարձրանա
Տարեսկզբից ի վեր Ռուսաստանից Հայաստան է տեղափոխվել 49 հազար մարդՏարեսկզբից ի վեր Ռուսաստանից Հայաստան է տեղափոխվել 49 հազար մարդ
Հայաստանում առաջինը IDBank-ը ներկայացնում է Visa Platinum Business քարտըՀայաստանում առաջինը IDBank-ը ներկայացնում է Visa Platinum Business քարտը
ԱրարատԲանկը կթողարկի և կտեղաբաշխի 3,000,000 ԱՄՆ դոլարի պարտատոմսԱրարատԲանկը կթողարկի և կտեղաբաշխի 3,000,000 ԱՄՆ դոլարի պարտատոմս
Fitch-ը հաստատել է Հայաստանի սուվերեն վարկանիշը Fitch-ը հաստատել է Հայաստանի սուվերեն վարկանիշը "B+" մակարդակում եւ բարելավել ՀՆԱ-ի աճի կանխատեսումը՝ մինչեւ 6,4 տոկոս
ՊԵԿ նախագահի տեղակալը Կապանում Իրանի գլխավոր հյուպատոսի հետ քննարկել է մաքսային ընթացակարգերի պարզեցումըՊԵԿ նախագահի տեղակալը Կապանում Իրանի գլխավոր հյուպատոսի հետ քննարկել է մաքսային ընթացակարգերի պարզեցումը
Հայաստանում նախատեսվում է գործարկել իրանական ավտոմեքենաների արտադրական գիծՀայաստանում նախատեսվում է գործարկել իրանական ավտոմեքենաների արտադրական գիծ
ՀԲ-ը Հայաստանին 26,5 մլն դոլարի վարկ կտրամադրի պետական կառավարման համակարգի բարեփոխման համարՀԲ-ը Հայաստանին 26,5 մլն դոլարի վարկ կտրամադրի պետական կառավարման համակարգի բարեփոխման համար
Փաշինյանը Պուտինի հետ միասին կմասնակցի ԱՏՀ-ին՝ ՎլադիվոստոկումՓաշինյանը Պուտինի հետ միասին կմասնակցի ԱՏՀ-ին՝ Վլադիվոստոկում
Արդշինբանկը ճանաչվել է տարվա մանրածախ բանկ՝ Asian Banking & Finance միջազգային ամսագրի կողմիցԱրդշինբանկը ճանաչվել է տարվա մանրածախ բանկ՝ Asian Banking & Finance միջազգային ամսագրի կողմից
Հայաստանը մի քանի անգամ ավելացրել է շաքարի արտահանումն ու ներմուծումըՀայաստանը մի քանի անգամ ավելացրել է շաքարի արտահանումն ու ներմուծումը
Հայաստանը մի քանի անգամ ավելացրել է ադամանդի արտահանումը՝ ալմաստի ներմուծման ծանրակշիռ աճի հետ մեկտեղՀայաստանը մի քանի անգամ ավելացրել է ադամանդի արտահանումը՝ ալմաստի ներմուծման ծանրակշիռ աճի հետ մեկտեղ
Հայաստանն առաջին կիսամյակում զգալիորեն ավելացրել է ոսկու արտահանումըՀայաստանն առաջին կիսամյակում զգալիորեն ավելացրել է ոսկու արտահանումը
Կարդալ ավելին


Արտ. փոխարժեքները
27.09.2022
RUB7.05-0.09
USD409.82-3.24
EUR394.53-3.78
GBP442.61-0.52
CAD299.47-3.16
JPY28.40-0.24
CNY57.95-0.81
CHF415.13-1.89