Հինգշաբթի, 24 Դեկտեմբերի 2015 15:57

Շարժական գույքի նկատմամբ ապահովված իրավունքի գրանցման համակարգի ներդրումը կնպաստի ֆինանսական ռեսուրսների հասանելիության բարելավմանը ՓՄՁ-ների համար

Շարժական գույքի նկատմամբ ապահովված իրավունքի գրանցման համակարգի ներդրումը կնպաստի ֆինանսական ռեսուրսների հասանելիության բարելավմանը ՓՄՁ-ների համար

Արմինֆո. 2015թ.-ի հոկտեմբերի 1-ից ՀՀ-ում սկսել է գործել Շարժական գույքի նկատմամբ ապահովված իրավունքի գրանցման Էլետրոնային միասնական առցանց համակարգը: Համակարգի ներդրման անհրաժեշտության և ակնկալվող արդյունքների մասին «Ի-Վի Քոնսալթինգե ընկերության խորհրդատու Էդգար Սաղաթելյանը զրուցել է համակարգի մշակման և ներդրման ժամանակ ԱՄՆ ՄԶԳ-ի «Ֆինանսներ տնտեսական զարգացման համարե (FED) ծրագրի կողմից ներգրավված փորձագետ և «Բիբլոս Բանկ Արմենիաե ՓԲԸ-ի իրավաբանական բաժնի ղեկավար Արա Խաչատրյանի ու Հայաստանի բանկերի միության փոխնախագահ Սեյրան Սարգսյանի հետ:

1. Ընդհանուր առմամբ, ինչպե՞ս կգնահատեիք շարժական գույքի նկատմամբ ապահովված իրավունքների ինստիտուտի ներդրման կարևորությունը` Հայաստանի ֆինանսական համակարգի զարգացման, հատկապես ՓՄՁ-ների ֆինանսավորման հասանելիության բարելավման տեսանկյունից։

Արա Խաչատրյան

Շարժական գույքի նկատմամբ ապահովված իրավունքի համակարգի ներդրումը ՀՀ ֆինանսական համակարգի համար կարելի է միանշանակ գնահատել դրական: Ինչպես ցույց է տվել միջազգային փորձը` բոլոր երկրներում, որտեղ ներդրվել են ժամանակակից ապահովված գործարքների իրավական կարգավորման համակարգեր, ֆինանսական և իրավական համակարգի վրա վերջինս ունեցել է դրական ազդեցություն: Օրինակ՝ շատ երկրներում այն խթանել է վարկավորման ծավալների աճը՝ հատկապես փոքր և միջին ձեռնարկությունների շրջանում, ինչպես նաև նվազել են վարկավորման տոկոսադրույքները: Ապահովված գործարքների նմանատիպ համակարգի ներդրումը թույլ է տալիս ապահովել շարժական գույքի ավելի լայն տեսակների ներգրավվածություն` որպես ապահովման առարկա, ինչը իր հերթին լրացուցիչ ֆինանսավորման հնարավորություն է ստեղծում փոքր և միջին ձեռնարկությունների համար, որոնք, որպես կանոն, չեն տիրապետում մեծածավալ կամ արժեքավոր անշարժ գույքերի: Նման ընկերությունները հնարավորություն են ստանում օգտագործել ձեռնարկատիրական գործունեության ընթացքում օգտագործվող տարբեր տեսակի շարժական գույքերը որպես ապահովման առարկա և շարժական գույքերի այդ տեսակների ապահովվածությամբ ստանալ ֆինանսավորում` իրենց շրջանառու միջոցների համալրման կամ այլ նպատակներով:

Սեյրան Սարգսյան

Տարիներ շարունակ շարժական գույքի և գրավների միասնական ռեգիստր ստեղծելու անհրաժեշտությունը Հայաստանի բանկերի միության կողմից պարբերաբար բարձրացվել և քննարկվել է տարբեր միջազգային կառույցների և պետական մարմինների հետ` վարկային ու ֆինանսական գործարքներ իրականացնելիս ապահովված գործարքների դերի բարձրացման նպատակով:

Այս հարցը մշտապես կարևորվել է, քանի որ շարժական գույքի գրանցման էլեկտրոնային ռեգիստրներն առողջ ֆինանսական հատվածների և ձեռնարկատիրական միջավայրի ձևավորման կարևորագույն բաղադրիչներ են:

Հաջողված փորձ ունեցող երկրներում այս համակարգերը դյուրացնում են որպես փոխառության, վարկի, գրավի առարկա և այլ ապահովված իրավունքների առարկա այնպիսի շարժական գույքի օգտագործումը, ինչպիսիք են սարքավորումները, պաշարները և հումքը, դեբիտորական պարտքերը, կենդանիները և մշակաբույսերը:

Վարկավորողը, ով գիտի, որ պարտապանին չվճարելու դեպքում ունի օրինական իրավունքներ վերջինիս գույքի նկատմամբ, կարող է այլ կերպ գնահատել ներդրման ռիսկը. նշված իրավունքների առկայությունը կարող է ազդել ներդրում կատարելու նրա որոշման վրա, և օրենսդրական և համակարգային բարեփոխումները կնպաստեն վարկավորողների կողմից որոշումների կայացման դյուրացմանը, կբարելավեն վարկերի հասանելիությունը ՓՄՁ-ներին, որոնք, որպես կանոն, չունեն անշարժ գույք և որպես գրավի առարկա կօգտագործեն իրենց շարժական գույքը, կավելանան ՓՄՁ-ներին տրամադրվող վարկերի ծավալները, կնպաստեն վարկերի տոկոսադրույքների իջեցմանը և վարկի ժամկետայնության ավելացմանը,  քանի որ համակարգի ներդրումը կնվազեցնի վարկային ռիսկը: Բացի այդ ավելի կհեշտացվի լայն սպառման ապրանքներ գնելու համար անհատների վարկի ստացումը:

Այս ամենից ակնհատ է դառնում, թե սույն բերեփոխումները, որքան կարևոր և նշանակալից են լինելու մեր երկրի տնտեսության համար:

2. Նախկինում ինչպիսի՞ խնդիրներ կային շարժական գույքի գրավադրման բնագավառում, և օրենսդրական բարեփոխումները ու միասնական էլեկտրոնային գրանցամատյանի գործարկումը ինչքանով կլուծեն այդ խնդիրները:

Արա Խաչատրյան

Բարեփոխումների ծրագրի մեկնարկից առաջ Համաշխարհային բանկի համապատասխան փորձագետների օգնությամբ անցկացվել է Հայաստանում գործող շարժական գույքի նկատմամբ ապահովված իրավունքների և ապահովված գործարքների իրավակարգավորման դիագնոստիկա, որի արդյունքում դուրս էին բերվել որոշակի խնդիրներ, որոնք խոչընդոտ էին հանդիսանում ապահովված գործարքների համակարգի մասշտաբային կիրառման համար: Այդ խնդիրները բաժանվում էին երկու խմբի՝ իրավական խնդիրներ և ռեգսիտրի համակարգի հետ կապված խնդիրներ:

Ապահովված գործառնություններին վերաբերող իրավական համակարգը ՀԲ փորձագետների կողմից բնութագրվել էր որպես ոչ արդյունավետ, ոչ ամբողջական և մասնատված: Փորձագետները մատնանշել էին նաև շարժական գույքի ոչ բոլոր տեսակների ներգրավվածությունը ապահովված գործարքների իրավակարգավորումների համակարգում: Որպես հիմնախնդիր մատնանշվել էր նաև ապահովված իրավունքների ծագման, ստեղծման գործընթացների ժամանակատար և ծախսատար լինելը, ապահովված իրավունքի առարկայի արժեքից բավարարում ստանալու առաջնահերթությունների սահմանման ոչ հստակ համակարգը, ապահովված իրավունքների հրապարակայնացման թերի համակարգը, ապահովված իրավունքների առարկաների նկատմամբ բռնագանձման տարածման գործընթացների թերությունները, հատկապես վարկատուների համար:

Ինչ վերաբերում է ռեգիստրի հետ կապված հիմնախնդիրներին, մատնանշվել էր, որ ռեգիստրները կենտրոնացված չեն, գործում էին շարժական գույքի նկատմամբ իրավունքների գրանցում կատարող մոտ 9 ռեգիստրներ: Ռեգիստրները էլեկտրոնային չէին, գրանցում կատարելու համար պահանջվում էր ոչ միայն իրավունքի մասին հրապարակային ծանուցում ապահովել, այլև ամբողջ փաստաթղթի գրանցում իրականացնել: Ընդ որում, որոշ ռեգիստրներում գրանցող մարմինը իրավունք ուներ նաև որոշակի դատողություններ կատարել փաստաթղթի գրանցման վերաբերյալ, ինչը ՀԲ փորձագետների կողմից բնութագրվում էր որպես անընդունելի: Մատնանշվել է նաև այն հանգամանքը, որ որպես կանոն ռեգիստրները հանրայնորեն հասանելի չէին. այնտեղ պահվող տեղեկատվությունը միայն հասանելի էր գործարքի կողմերին, և հետևաբար մինչև գործարքի կնքումը համապատասխան շահագրգիռ մարմինները՝ մեր դեպքում վարկատուները, հնարավորություն չէին ստանում ամբողջական տեղեկատվություն ստանալ շարժական գույքի տվյալ միավորի նկատմամբ գոյություն ունեցող իրավական ծանրաբեռնվածությունների վերաբերյալ:

Սեյրան Սարգսյան

Նախկինում առկա էր գրավի և այլ ապահովված իրավունքները գրանցելու հետ կապված որոշակի օրենսդրական բաց: Նախկինում հաճախ գրավադրված շարժական գույքը վաճառվում էր, ոչնչացվում էր կամ գրավադրվում էր մեկից ավելի ֆինանսական կառույցներում, հետևաբար ապահովվածության աստիճանը ցածր էր: Նույն գրավադրված շարժական գույքի հանդեպ նախապատվության ինստիտուտը կարգավորված չէր:

Առկա էր շուրջ 7 ռեգիստր, որոնցից յուրաքանչյուրը պետք է հաշվառեր որոշակի գույքի տեսակներ և յուրաքանչյուրը գործում էր իր կարգի համաձայն, որոնք էականորեն տարբերվում էին միմյանցից: Օրինակ` Գյուղ. նախարարությունը հաշվառում էր գյուղատնտեսական սարքավորումները և ընտանեկան կենդանիները, էկոնոմիկայի նախարարությունը` սարքավորումներ, հաստոցներ, Ճանապարհային ոստիկանությունը` ավտոմեքենաները և այլն: Նոր փոփոխություններով մեկ միասնական կենտրոնացված համակարգ է ստեղծվել, և վերը նշված խնդիրները գտել են իրենց լուծումները:

3. Որո՞նք են այն առանցքային խնդիրները, որ լուծվել են նոր համակարգի միջոցով։

Արա Խաչատրյան

Առաջին հիմնական բարեփոխումը, որ կատարվեց այս ինստիտուտի ներդրմամբ, այն է, որ ստեղծվեց և գործարկվեց շարժական գույքի նկատմամբ ապահովված իրավունքների գրանցման միասնական առցանց ռեժիմով աշխատող գրանցամատյան (ռեգիստր), որտեղ կարող են գրանցվել շարժական գույքի նկատմամբ բոլոր ապահովված իրավունքները: Այսինքն, սա հնարավորություն է տալիս վարկատուներին մինչև շարժական գույքի նկատմամբ ապահովված իրավունքը ստանձնելը տեղեկանալ ապահովման առարկաների հանդեպ առկա բոլոր  իրավական ծանրաբեռնվածությունների մասին: Դա թույլ է տալիս վարկատուներին ինքնուրույն և ավելի արդյունավետ գնահատել տվյալ ապահովման միջոցի հետ կապված իրենց հնարավոր ռիսկերը: Գրանցամատյանում գրանցման է ենթակա ինչպես գրավի իրավունքը, այնպես էլ վարչական մարմինների կողմից շարժական գույքի նկատմամբ կիրառվող բոլոր սահմանափակումները: Շարժական գույքի նկատմամբ ապահովված իրավունքների նման գրանցամատյանի առկայությունը ապահովում է բավարար հրապարակայնություն, ինչը որ մենք նախկինում չունեինք: Բացի այդ, նախկինում շարժական գույքի տարբեր տեսակները ապահովման առարկա ընդունելուց առաջ վարկատուները ստիպված էին հարցումները կատարել տարբեր ռեգիստրներում: Այս դեպքում գործ ունենք մեկ միասնական էլեկտրոնային առցանց ռեգիստրի հետ, որտեղ արտացոլված են շարժական գույքերի նկատմամբ բոլոր իրավունքները:

Օրենսդրական բարեփոխումների փաթեթով հստակեցվել է նաև շարժական գույքի արժեքից նախապատվություն ստանալու առաջնահերթությունների սահմանումը, որը հիմնված է մեկ սկզբունքի վրա՝ ով առաջինը կատարել է գրանցումը, նա էլ օգտվում է առաջինը նախապատվություն ստանալու իրավունքից, այսինքն` առաջնահերթությունները որոշվում են ժամանակագրական կարգով: Ընդ որում, գրանցում չիրականացնելը չի նշանակում, որ այն բերում է իրավունքի անվավերության, այլ բերում է նախապատվություն կորցնելուն գրանցված իրավունքների հանդեպ:

Բարեփոխումների փաթեթով նաև օրենսդրորեն ընդլայնվեց ապահովված իրավունքի առարկա հանդիսացող շարժական գույքի միավորների ցանկը ու սահմանվեց, որ ապահովված իրավունքի առարկա կարող է դառնալ ցանկացած շարժական գույք, նաև գույքային իրավունք: Ըստ էության նմանատիպ դրույթ մեր օրենսդրության մեջ արդեն կար, բայց հասկացությունը ավելի հստակեցվեց:

Սեյրան Սարգսյան

Ընդլայնվել են շարժական գույքի տեսակները (նյութական և ոչ նյութական, ներկա և ապագայում ձեռք բերվող, տատանվող արժեքով ակտիվներ, ինչպես նաև ցանկացած տեսակի պարտավորությունները և շահերը), որոնք կարող են ապահովել պարտապանի պարտավորությունների կատարումը:

Ամրացվել են այն դրույթները, որոնք սահմանում են ոչ դատական կարգով գույքի հարկադիր առգրավումն ու օտարման ընթացքի արագացումը, ինչպես նաև հստակեցվել այն կանոնները, որոնք վերաբերում են գույքի բաշխմանն ու պարտապանի գույքային իրավունքներին:

 

4. Շատ ֆինանսական հաստատություններ մինչ այժմ խուսափում էին ՓՄՁ-ներին վարկավորել շարժական գույքի գրավադրմամբ, քանի որ այն պարունակում էր մեծ ռիսկեր: Արդյո՞ք սույն բարեփոխումների արդյունքում կարելի է ակնկալել որևէ առաջընթաց այս ուղղությամբ:

Արա Խաչատրյան

Սույն հարցին պատասխանելը իրականում մի փոքր դժվար է, որովհետև միայն համապատասխան իրավական դաշտի ստեղծմամբ չի կարելի պայմանավորել վարկատուների կողմից շարժական գույքի ապահովմամբ վարկերի տրամադրման հանգամանքը: Իրականում վարկավորման գործընթացի վրա ազդող շատ այլ գործոններ կան, և յուրաքանչուր վարկատու իր վարկային քաղաքականությունը մշակում է ոչ միայն հաշվի առնելով կոնկրետ վարկատեսակի ապահովվածությունը, այլ վարկունակության գնահատման այլ չափանիշներ ևս:

Բայց ամեն դեպքում կարելի է մատնանշել, որ դրա համար որոշակի հիմքեր արդեն ստեղծված են:

Ամեն դեպքում, համակարգի ներդրումն ինքնին որոշակի ռիսկերի հետ կապված հարցերի պատասխաններ տվել է, ու որոշակի լուծումներ առաջարկվել են: Իհարկե չի կարելի ասել, որ բոլոր հիմնախնդիրները լուծվել են բայց, լուծվել են շատ կարևոր խնդիրներ:

Հարկ է նշել, որ շարժական գույքի նկատմամբ ապահովված իրավունքի գրանցումներ նախկինում էլ կատարվել են սկսած 2004թ.-ից, բայց համակարգը մասնատված էր ու ոչ բոլոր տեսակի շարժական գույքերի նկատմամբ էր հնարավոր իրականացնել իրավունքի գրանցումներ: Կային որոշակի շարժական գույքի տեսակներ, որոնց նկատմամբ օրենսդիրը չէր սահմանել գրանցման որևէ ռեժիմ և այդ շարժական գույքերի նկատմամբ իրավունքները փաստացի չէին գրանցվում և չգրանցման փաստով արդեն այդ գույքերը դուրս էին մնում վարկավորման շրջանառությունից: Հնարավոր չէր պարզել նման շարժական գույքի միավորների նկատմամբ առկա իրավական ծանրաբեռնումները: Ավելին, այն դեպքերում, երբ փորձ էր արվում որպես ապահովման միջոց ընդունել մի քանի շարժական գույքեր, որոնց նկատմամբ իրավունքները ենթակա էին գրանցման տարբեր ռեգսիտրներում, վարկատուների համար և ժամանակատար և ծախսատար էր հարցում կատարել տարբեր ռեգիստրներ` պարզելու համար այդ շարժական գույքերի նկատմամբ առկա իրավունքները: Օրինակ՝  գրավադրվող շարժական գույքերի ցանկը կարող էր բաղկացած լինել ավտոմեքենայից, հաստոցների, սարքավորումներից, գյուղատնտեսական տեխնիկայից և այլն, որոնց նկատմամբ իրավունքները ենթակա էին գրանցման տարբեր մարմինների կողմից վարվող ռեգիստրներում: Ընդ որում, այդ ռեգիստրներում գործում էին գրանցման տարբեր ընթացակարգեր, իսկ իրավունքների գրանցման և տեղեկատվության տրամադրման գործընթացները տարբերվում էին էականորեն: Գործավարությունը կատարվում էր թղթային եղանակով: Գործընթացը միասնականացված ու կենտրոնացված չէր, ինչի հետևանքով վարկատուները հիմնականում խուսափում էին շարժական գույքի հետ առնչություն ունենալ: Ներկա համակարգը ամբողջությամբ լուծում է նշված խնդիրը և նման մտահոգությունները պետք է բացառվեն:

Բացի դրանից, ներկայիս գործող համակարգը հնարավորություն է տալիս տեղեկություն ստանալ շարժական գույքի նկատմամբ հարկային և վարչական մարմինների կողմից կիրառված սահմանափակումների մասին ևս, ինչը նախկինում ամբողջությամբ հնարավոր չէր: Կարող էին լինել դեպքեր, երբ գրավի առարկա հանդիսացող շարժական գույքը առգրավվեր կամ բռնագանձվեր հարկային մարմինների պահանջով՝ ավելի վաղ արգելանք կիրառված լինելու հիմքով, ինչի մասին վարկատուն չէր իմացել և ըստ էության չէր էլ կարող իմանալ, որովհետև չկար նման տեղեկատվության գրանցման որևէ համակարգ: Իսկ այժմ, որպեսզի հարկային մարմինը ունենա նախապատվության տվյալ գույքի արժեքից բավարարում ստանալու, նա պետք է իր իրավունքները գրանցի համակարգում և եթե եղել է դրանից առաջ գրանցված ապահովված իրավունք, վարչական մարմնի իրավունքները ստորադասվում են ժամանակագրական առումով ավելի առաջ գրանցած կողմի իրավունքներին:

Սեյրան Սարգսյան

Ես համաձայն չեմ, որ շատ ֆինանսական հաստատություններ մինչ այժմ խուսափել են ՓՄՁ-ներին վարկավորել շարժական գույքի գրավադրմամբ: Տեղեկացնեմ, որ Բանկային համակարգի վարկային պորտֆելի ավելի քան 35%-ը ՓՄՁ-ներին տրամադրված վարկերն են, և միտումները ցույց են տալիս, որ ՓՄՁ-ների մասնաբաժինը ընդհանուր ծավալի մեջ տարեց տարի ավելանալու է: Սակայն համաձայնվելու եմ, որ շարժական գույքի գրավադրմամբ վարկերը պարունակում էին մեծ ռիսկեր և իհարկե ակնկալում ենք, որ Օրենքի ընդունումը դրական ազդեցություն կունենա  ՓՄՁ-ների վարկավորման ծավալների և պայմանների վրա:

5. Ի՞նչ հարցեր են դեռևս բաց մնացել, կամ դեռ թերի են, որպեսզի շարժական գույքի նկատմամբ ապահովված իրավունքների համակարգը լիարժեք աշխատի։ Ի՞նչ առաջնային քայլեր պետք է իրականացվի և ու՞մ կողմից։

Արա Խաչատրյան

Ճիշտ է Շարժական գույքի նկատմամբ ապահովված իրավունքների գրանցման նոր համակարգը պատասխան տվեց բազմաթիվ հարցերի, որոնք գոյություն ունեին այս ոլորտում, այնուամենայնիվ դեռևս մնացին որոշակի հարցեր, առանց որոնց լուծման համակարգը չի կարող աշխատել իր ամբողջ ներուժով:

Ինչպես նշեցի, ՀԲ-ի փորձագետների կողմից կատարված իրավական դիագնոստիկայի արդյունքում ապահովված առարկաների բռնագանձման գործընթացը բնութագրվել էր որպես ժամանակային առումով երկար տևող և ծախսատար գործընթաց: Նոր ներդրված իրավական ակտերի արդյունքում անդրադարձ չկատարվեց այս խնդրին, խնդիրը մնաց այնպես, ինչպես որ գոյություն ուներ մինչև համակարգի ներդրումը: Ամեն դեպքում մենք ունենք բռնագանձման գործընթացների որոշակի խնդիրներ: Բռնագանձման գործընթացները այն դեպքերում, երբ իրականացվում են դատական կարգով, տևում են բավական երկար, ինչն իրականում որպես հետևանք թանկացնում է վարկավորման գործընթացը: Վարկատուները ստիպված են որոշակի ջանքեր գործադրել և միջոցներ ծախսել:

Բացի դրանից կցանկանայի նշել ևս մեկ խնդիր, որը բավականին կարևոր է մեր տեսանկյունից. դա շարժական գույքի նկատմամբ նախկինում գործող իրավունքների իրավական ուժի հետ կապված հարցն է: Փաստորեն՝ շարժական գույքի նկատմամբ ապահովված իրավունքների գրանցման մասին օրենքը սահմանեց, որ շարժական գույքի նկատմամբ նախկինում գրանցված ապահովված իրավունքները պահպանում են իրենց ուժը և օրենքի ընդունման փաստով նոր համակարգում վերագրանցման ենթակա չեն: Սա որոշակի խնդիրներ ստեղծեց այն գույքերի մասով, որոնց նկատմամբ նախկին համակարգը թույլ չէր տալիս իրականացնել ապահովված իրավունքների գրանցում: Նման փաստի ուժով այդ գույքերը արհեստականորեն նորից դուրս բերվեցին շրջանառությունից, որովհետև բոլոր վարկատուները գույքը որպես ապահովման առարկա ընդունելուց առաջ ցանկանում են պարզել գույքի նկատմամաբ առկա իրավական ծանրաբեռնվածությունների ծավալը: ՀԲ փորձագետների կողմից առաջարկվում էր մեխանիզմ, երբ նախկին գրանցումների իրավատերերին հնարավորություն կտրվեր որոշակի ժամկետի ընթացքում նորից վերագրանցել իրենց իրավունքները, որը ցավոք չարտացոլվեց իրավական վերջին ակտերում:

Արդյունքում, վարկատուները հնարավոր է, որ ռիսկերը նվազեցնելու համար խուսափեն նման շարժական գույքերը ընդունել որպես ապահովման միջոց:

Սեյրան Սարգսյան

Կարծում եմ նոր համակարգի կիրառումը կբացահայտի որոշակի խնդիրներ, որոնց պետք է արագ և ճիշտ լուծումներ տալ, որպեսզի չխափանվի այն հնարավոր դրական ազդեցությունը մեր տնտեսության վրա, որ մենք ակնկալում ենք:

ԱՎԵԼԱՑՆԵԼ ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Ներմուծեք թվանշաններն     


Նորություններ
ԵԱՏՄ-ում վերազգային եվրասիական ընկերությունների ստեղծման վերաբերյալ առաջարկներ են ներկայացրելԵԱՏՄ-ում վերազգային եվրասիական ընկերությունների ստեղծման վերաբերյալ առաջարկներ են ներկայացրել
Ճապոնական կողմը հետաքրքրություն է հայտնել «Թումո» ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոնի հետ համագործակցության մասովՃապոնական կողմը հետաքրքրություն է հայտնել «Թումո» ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոնի հետ համագործակցության մասով
Հայաստանի ֆոնդային բորսան և Կենտրոնական դեպոզիտարիան վերահաստատել են ISO 27001 և ISO 9001 հավաստագրերըՀայաստանի ֆոնդային բորսան և Կենտրոնական դեպոզիտարիան վերահաստատել են ISO 27001 և ISO 9001 հավաստագրերը
Հայաստանի ԿԲ-ն զգալիորեն բարելավել է 2022թ. արտահանման և ներմուծման կանխատեսվող աճը՝ նախկին 5,1-8,3%-ից մինչեւ 28-24%Հայաստանի ԿԲ-ն զգալիորեն բարելավել է 2022թ. արտահանման և ներմուծման կանխատեսվող աճը՝ նախկին 5,1-8,3%-ից մինչեւ 28-24%
Հայաստանի ՀՆԱ-ում արտահանման, ներմուծման եւ փոխանցումների մասնաբաժինը 2023 թվականին կկրճատվի  2022թ. համեմատ. Պետբյուջեի մակրոտնտեսական շրջանակներըՀայաստանի ՀՆԱ-ում արտահանման, ներմուծման եւ փոխանցումների մասնաբաժինը 2023 թվականին կկրճատվի  2022թ. համեմատ. Պետբյուջեի մակրոտնտեսական շրջանակները
"ՊանԱրմենիան Էքսպո 2022"-ը կհավաքի առեւտրի տարբեր ոլորտներ ներկայացնող շուրջ 120 ընկերությունների՝ Ռուսաստանից, Հայաստանից, Իրանից, Գերմանիայից եւ այլ երկրներից
IFC-ի նոր վարկ Evocabank-ին` Հայաստանում փոքր բիզնեսի զարգացմանը և աշխատատեղերի ստեղծմանն աջակցելու համար   IFC-ի նոր վարկ Evocabank-ին` Հայաստանում փոքր բիզնեսի զարգացմանը և աշխատատեղերի ստեղծմանն աջակցելու համար  
ՊԵԿ նախագահը ԱՄՀ ներկայացուցիչների հետ քննարկել է հարկային մարմինների համար բանկային տեղեկատվության հասանելիության ապահովման հարցերըՊԵԿ նախագահը ԱՄՀ ներկայացուցիչների հետ քննարկել է հարկային մարմինների համար բանկային տեղեկատվության հասանելիության ապահովման հարցերը
Ադրբեջանական գնդակոծությունների պատճառով վնասվել է դեպի Իրան բարձրավոլտ էլեկտրահաղորդման գիծը. ՆախարարԱդրբեջանական գնդակոծությունների պատճառով վնասվել է դեպի Իրան բարձրավոլտ էլեկտրահաղորդման գիծը. Նախարար
Մարզպետ. Սոթքի ոսկու հանքը 40 տոկոսով է գործում՝ հակառակորդի գործողությունների պատճառովՄարզպետ. Սոթքի ոսկու հանքը 40 տոկոսով է գործում՝ հակառակորդի գործողությունների պատճառով
Սեպտեմբերյան անկանխիկ գնումների 10% հետվճարը կարող է գերազանցել միլիարդ դրամըՍեպտեմբերյան անկանխիկ գնումների 10% հետվճարը կարող է գերազանցել միլիարդ դրամը
FLY ONE ARMENIA ավիաընկերությունը թռիչքներ կիրականացնի Երևան-Միլան-Երևան երթուղովFLY ONE ARMENIA ավիաընկերությունը թռիչքներ կիրականացնի Երևան-Միլան-Երևան երթուղով
Հարկայինները մոտ 180 մլն դոլարով գերակատարել են հարկերի հավաքագրման ծրագրային ցուցանիշըՀարկայինները մոտ 180 մլն դոլարով գերակատարել են հարկերի հավաքագրման ծրագրային ցուցանիշը
Հայաստանում 2023 թվականից կբարձրացնեն պետծառայողների աշխատավարձը, բայց կկրճատեն պարգեւավճարների ու հավելավճարների ֆոնդըՀայաստանում 2023 թվականից կբարձրացնեն պետծառայողների աշխատավարձը, բայց կկրճատեն պարգեւավճարների ու հավելավճարների ֆոնդը
Երևանը դարձել է ամենապահանջված ուղղություններից մեկը Red Wings ավիաընկերության ուղևորների համարԵրևանը դարձել է ամենապահանջված ուղղություններից մեկը Red Wings ավիաընկերության ուղևորների համար
Հայաստանի ՀՆԱ աճը 2022 թվականին կկազմի 11-12 տոկոս. Ֆինանսների նախարարՀայաստանի ՀՆԱ աճը 2022 թվականին կկազմի 11-12 տոկոս. Ֆինանսների նախարար
Երևանի քաղաքապետարանն ու Ասիական զարգացման բանկը նախանշել են համագործակցության հետագա ուղղություններըԵրևանի քաղաքապետարանն ու Ասիական զարգացման բանկը նախանշել են համագործակցության հետագա ուղղությունները
Կառավարությունը քննարկել է 2023թ. բյուջեի նախագիծըԿառավարությունը քննարկել է 2023թ. բյուջեի նախագիծը
Team Telecom Armenia-ն հաղորդել է ինտերնետ հասանելիության վերականգնման մասինTeam Telecom Armenia-ն հաղորդել է ինտերնետ հասանելիության վերականգնման մասին
Հայաստանում հիմնվել է խխունջաբուծության առաջին ֆերմանՀայաստանում հիմնվել է խխունջաբուծության առաջին ֆերման
ՎԶԵԲ-ը բարելավել է Հայաստանի 2022 թվականի ՀՆԱ-ի աճի կանխատեսումը՝ նախկին 4,5 տոկոսից մինչեւ 8 տոկոսՎԶԵԲ-ը բարելավել է Հայաստանի 2022 թվականի ՀՆԱ-ի աճի կանխատեսումը՝ նախկին 4,5 տոկոսից մինչեւ 8 տոկոս
1200 ՄՎտ հզորությամբ նոր ատոմային էներգաբլոկ կառուցելու Հայաստանի իշխանությունների մտադրությունները սխալական են. Փորձագետ1200 ՄՎտ հզորությամբ նոր ատոմային էներգաբլոկ կառուցելու Հայաստանի իշխանությունների մտադրությունները սխալական են. Փորձագետ
Մեկնարկել են Wizz Air ավիաընկերության Հռոմ-Երևան- Հռոմ երթուղով չվերթերըՄեկնարկել են Wizz Air ավիաընկերության Հռոմ-Երևան- Հռոմ երթուղով չվերթերը
ՊԵԿ. Առցանց անմաքս առեւտրի շեմը կգործի մինչեւ 2023 թվականի ապրիլի 1-ըՊԵԿ. Առցանց անմաքս առեւտրի շեմը կգործի մինչեւ 2023 թվականի ապրիլի 1-ը
ՀՀ-ում ՌԴ առեւտրային ներկայացուցիչը և ՊԵԿ փոխնախագահը քննարկել են հարկային և մաքսային վարչարարության բնագավառում համագործակցության  ընդլայնմանն առնչվող հարցերՀՀ-ում ՌԴ առեւտրային ներկայացուցիչը և ՊԵԿ փոխնախագահը քննարկել են հարկային և մաքսային վարչարարության բնագավառում համագործակցության  ընդլայնմանն առնչվող հարցեր
Կայացել է ՀՀ-ԵՄ Համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի (ՀԸԳՀ) ներքո գործող Աշխարհագրական նշումների ենթակոմիտեի երրորդ նիստըԿայացել է ՀՀ-ԵՄ Համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի (ՀԸԳՀ) ներքո գործող Աշխարհագրական նշումների ենթակոմիտեի երրորդ նիստը
Հայաստանի ՀՆԱ-ի աճը 2022թ. արդյունքներով կլինի երկնիշ. տնտեսագետՀայաստանի ՀՆԱ-ի աճը 2022թ. արդյունքներով կլինի երկնիշ. տնտեսագետ
25 մլն ԱՄՆ դոլար` մասնավոր հատվածին աջակցելու համար25 մլն ԱՄՆ դոլար` մասնավոր հատվածին աջակցելու համար
"Տինկոֆ" մուտքային SWIFT-փոխանցումները հասանելի կլինեն ԱՊՀ երեք երկրներում, որոնց թվում է Հայաստանը
Միլանում մեկնարկել է «Տեքստիլ Ալիանս Հայաստան-Իտալիա» համաժողովը՝ Հայաստանի նորաձևության ոլորտի եւ տեքստիլ արդյունաբերության ներկայացուցիչների մասնակցությամբՄիլանում մեկնարկել է «Տեքստիլ Ալիանս Հայաստան-Իտալիա» համաժողովը՝ Հայաստանի նորաձևության ոլորտի եւ տեքստիլ արդյունաբերության ներկայացուցիչների մասնակցությամբ
Դմիտրի Վոլվաչ. Մոսկվայի բորսայում ռուբլի-դրամ արժութային զույգով սակարկությունների ծավալներն աճել են ավելի քան 1000 անգամԴմիտրի Վոլվաչ. Մոսկվայի բորսայում ռուբլի-դրամ արժութային զույգով սակարկությունների ծավալներն աճել են ավելի քան 1000 անգամ
Վահան Քերոբյանն ընդունել է Համաշխարհային բանկի Հայաստանի գրասենյակի տնօրենինՎահան Քերոբյանն ընդունել է Համաշխարհային բանկի Հայաստանի գրասենյակի տնօրենին
Հայաստանի ազգային ավիափոխադրող Fly Arna-ն ձեռք է բերել երկրորդ Airbus 320 ինքնաթիռըՀայաստանի ազգային ավիափոխադրող Fly Arna-ն ձեռք է բերել երկրորդ Airbus 320 ինքնաթիռը
ՎԶԵԲ-ը կլիմայի կառավարման հարթակ է գործարկել Ուկրաինայի, Վրաստանի եւ Հայաստանի առաջատար գործարարների համարՎԶԵԲ-ը կլիմայի կառավարման հարթակ է գործարկել Ուկրաինայի, Վրաստանի եւ Հայաստանի առաջատար գործարարների համար
Հայաստանն անցնում է նպաստների վճարման անկանխիկ եղանակիՀայաստանն անցնում է նպաստների վճարման անկանխիկ եղանակի
ՎԶԵԲ-ը ԱԿԲԱ բանկին 25 մլն դոլարի ֆինանսական փաթեթ է տրամադրել ՄՓՄՁ եւ կին ձեռներեցների վարկավորման համարՎԶԵԲ-ը ԱԿԲԱ բանկին 25 մլն դոլարի ֆինանսական փաթեթ է տրամադրել ՄՓՄՁ եւ կին ձեռներեցների վարկավորման համար
Արագածոտնի և Շիրակի մարզերի 33 հողամաս ճանաչվել է գերակա շահ՝ Հյուսիս-հարավ ծրագրի շրջանակումԱրագածոտնի և Շիրակի մարզերի 33 հողամաս ճանաչվել է գերակա շահ՝ Հյուսիս-հարավ ծրագրի շրջանակում
Եվս մեկ քայլ՝ հայ-ռուսական ապակենտրոնացված համագործակցության առաջմղման գործում  Փաշինյանի ուղերձը Հայ-ռուսական միջտարածաշրջանային համաժողովի մասնակիցներինԵվս մեկ քայլ՝ հայ-ռուսական ապակենտրոնացված համագործակցության առաջմղման գործում Փաշինյանի ուղերձը Հայ-ռուսական միջտարածաշրջանային համաժողովի մասնակիցներին
"Իրան Խոդրո" ընկերությունն սկսել է ավտոմեքենաների մատակարարումը Հայաստան
Նիկոլ Փաշինյանն ընդունել է Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի նախագահինՆիկոլ Փաշինյանն ընդունել է Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի նախագահին
Հայաստանն ու Չինաստանը դիտարկում են երկրների միջեւ ուղիղ ավիահաղորդակցություն կազմակերպելու հնարավորությունըՀայաստանն ու Չինաստանը դիտարկում են երկրների միջեւ ուղիղ ավիահաղորդակցություն կազմակերպելու հնարավորությունը
«Սև ծով-Պարսից ծոց-Հնդկական օվկիանոս» մեգանախագծին Հայաստանի լիարժեք ինտեգրումն էապես կզսպեր Բաքվի ագրեսիան. Քաղաքագետ«Սև ծով-Պարսից ծոց-Հնդկական օվկիանոս» մեգանախագծին Հայաստանի լիարժեք ինտեգրումն էապես կզսպեր Բաքվի ագրեսիան. Քաղաքագետ
Փոխվարչապետ. ՀԲ հետ համատեղ ծրագրերը մշտապես ունեցել են ռազմավարական նշանակություն Հայաստանի համարՓոխվարչապետ. ՀԲ հետ համատեղ ծրագրերը մշտապես ունեցել են ռազմավարական նշանակություն Հայաստանի համար
TOTAL-ն Էջմիածնում վարպետների և վաճառող-խորհրդատուների պատրաստման ուսումնական կենտրոն է բացելTOTAL-ն Էջմիածնում վարպետների և վաճառող-խորհրդատուների պատրաստման ուսումնական կենտրոն է բացել
2022թ. ամռան սկզբից ի վեր Viber-ը Հայաստանում արգելափակել է ավելի քան 25 հազար կեղծ օգտահաշիվ2022թ. ամռան սկզբից ի վեր Viber-ը Հայաստանում արգելափակել է ավելի քան 25 հազար կեղծ օգտահաշիվ
ՀԲ-ը պատրաստակամ է շարունակելու օժանդակությունը ՀՀ կառավարությանը՝ գործունեության ծրագրով նախանշված առաջնահերթությունները կյանքի կոչելու ուղղությամբՀԲ-ը պատրաստակամ է շարունակելու օժանդակությունը ՀՀ կառավարությանը՝ գործունեության ծրագրով նախանշված առաջնահերթությունները կյանքի կոչելու ուղղությամբ
Մեկ տարուց պակաս ժամանակահատվածում FLY ONE Armenia-ն տեղափոխել է ավելի քան 200 հազար ուղեւորիՄեկ տարուց պակաս ժամանակահատվածում FLY ONE Armenia-ն տեղափոխել է ավելի քան 200 հազար ուղեւորի
ՎԶԵԲ ղեկավար. Մենք կարող ենք աջակցել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ ենթակառուցվածքային խնդիրների լուծմանըՎԶԵԲ ղեկավար. Մենք կարող ենք աջակցել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ ենթակառուցվածքային խնդիրների լուծմանը
Հայաստանում զբաղվածության աճը 2021-ի համեմատ ապահովվել է բացառապես մասնավոր հատվածի հաշվին։ Պետական հատվածում աշխատողների թիվը նվազել է 0,2 տոկոսով. ԹունյանՀայաստանում զբաղվածության աճը 2021-ի համեմատ ապահովվել է բացառապես մասնավոր հատվածի հաշվին։ Պետական հատվածում աշխատողների թիվը նվազել է 0,2 տոկոսով. Թունյան
Հայաստանի արտաքին առևտրային գործընկերների առաջատար հնգյակում են Ռուսաստանը, Չինաստանը, Իրանը, Գերմանիան և ԱՄՆ-ըՀայաստանի արտաքին առևտրային գործընկերների առաջատար հնգյակում են Ռուսաստանը, Չինաստանը, Իրանը, Գերմանիան և ԱՄՆ-ը
Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը ծանոթացել է Արագածոտնի ապագա լեռնադահուկային համալիրի շինարարական աշխատանքների ընթացքինԷկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը ծանոթացել է Արագածոտնի ապագա լեռնադահուկային համալիրի շինարարական աշխատանքների ընթացքին
 Փաշինյանը հանձնարարել է նոր ներդրողներ գտնել չշահագործվող հանքերի համար Փաշինյանը հանձնարարել է նոր ներդրողներ գտնել չշահագործվող հանքերի համար
4․676․836 դրամ՝ Հերոսների վերականգնողական քաղաքին․ «Մի դրամի ուժի» հաջորդ շահառուն «4090» հիմնադրամն է4․676․836 դրամ՝ Հերոսների վերականգնողական քաղաքին․ «Մի դրամի ուժի» հաջորդ շահառուն «4090» հիմնադրամն է
 Հայաստանում բիզնեսի գրանցման գործընթացը կհեշտացնեն Հայաստանում բիզնեսի գրանցման գործընթացը կհեշտացնեն
Կառավարությունը մշակել է ավտոշուկաների գործունեության նկատմամբ պահանջներԿառավարությունը մշակել է ավտոշուկաների գործունեության նկատմամբ պահանջներ
"ԱԿԲԱ Բանկ"-ը միացել է թոշակառուների և նպաստառուների համար նախատեսված հետվճարի ծրագրին
Երեւանում ներկայացվել է jobbit նորարարական գործիքըԵրեւանում ներկայացվել է jobbit նորարարական գործիքը
Օտարերկրյա ներդրողները փոխվարչապետին պատմել են առկա խնդիրների մասինՕտարերկրյա ներդրողները փոխվարչապետին պատմել են առկա խնդիրների մասին
Արարատբանկը սեպտեմբերի 8-ին վաճառքի կհանի 3 մլն դոլարի պարտատոմսերի հերթական տրանշըԱրարատբանկը սեպտեմբերի 8-ին վաճառքի կհանի 3 մլն դոլարի պարտատոմսերի հերթական տրանշը
Ամերիաբանկը սկսել է 10 մլն դոլար ծավալով դոլարային պարտատոմսերի հերթական տրանշի առաջնային տեղաբաշխումըԱմերիաբանկը սկսել է 10 մլն դոլար ծավալով դոլարային պարտատոմսերի հերթական տրանշի առաջնային տեղաբաշխումը
Կարդալ ավելին


Արտ. փոխարժեքները
30.09.2022
RUB7.570.45
USD405.65-0.28
EUR396.081.84
GBP448.939.35
CAD295.90-0.77
JPY28.080.02
CNY57.140.05
CHF414.06-0.75