Հինգշաբթի, 24 Դեկտեմբերի 2015 15:57

Շարժական գույքի նկատմամբ ապահովված իրավունքի գրանցման համակարգի ներդրումը կնպաստի ֆինանսական ռեսուրսների հասանելիության բարելավմանը ՓՄՁ-ների համար

Շարժական գույքի նկատմամբ ապահովված իրավունքի գրանցման համակարգի ներդրումը կնպաստի ֆինանսական ռեսուրսների հասանելիության բարելավմանը ՓՄՁ-ների համար

Արմինֆո. 2015թ.-ի հոկտեմբերի 1-ից ՀՀ-ում սկսել է գործել Շարժական գույքի նկատմամբ ապահովված իրավունքի գրանցման Էլետրոնային միասնական առցանց համակարգը: Համակարգի ներդրման անհրաժեշտության և ակնկալվող արդյունքների մասին «Ի-Վի Քոնսալթինգե ընկերության խորհրդատու Էդգար Սաղաթելյանը զրուցել է համակարգի մշակման և ներդրման ժամանակ ԱՄՆ ՄԶԳ-ի «Ֆինանսներ տնտեսական զարգացման համարե (FED) ծրագրի կողմից ներգրավված փորձագետ և «Բիբլոս Բանկ Արմենիաե ՓԲԸ-ի իրավաբանական բաժնի ղեկավար Արա Խաչատրյանի ու Հայաստանի բանկերի միության փոխնախագահ Սեյրան Սարգսյանի հետ:

1. Ընդհանուր առմամբ, ինչպե՞ս կգնահատեիք շարժական գույքի նկատմամբ ապահովված իրավունքների ինստիտուտի ներդրման կարևորությունը` Հայաստանի ֆինանսական համակարգի զարգացման, հատկապես ՓՄՁ-ների ֆինանսավորման հասանելիության բարելավման տեսանկյունից։

Արա Խաչատրյան

Շարժական գույքի նկատմամբ ապահովված իրավունքի համակարգի ներդրումը ՀՀ ֆինանսական համակարգի համար կարելի է միանշանակ գնահատել դրական: Ինչպես ցույց է տվել միջազգային փորձը` բոլոր երկրներում, որտեղ ներդրվել են ժամանակակից ապահովված գործարքների իրավական կարգավորման համակարգեր, ֆինանսական և իրավական համակարգի վրա վերջինս ունեցել է դրական ազդեցություն: Օրինակ՝ շատ երկրներում այն խթանել է վարկավորման ծավալների աճը՝ հատկապես փոքր և միջին ձեռնարկությունների շրջանում, ինչպես նաև նվազել են վարկավորման տոկոսադրույքները: Ապահովված գործարքների նմանատիպ համակարգի ներդրումը թույլ է տալիս ապահովել շարժական գույքի ավելի լայն տեսակների ներգրավվածություն` որպես ապահովման առարկա, ինչը իր հերթին լրացուցիչ ֆինանսավորման հնարավորություն է ստեղծում փոքր և միջին ձեռնարկությունների համար, որոնք, որպես կանոն, չեն տիրապետում մեծածավալ կամ արժեքավոր անշարժ գույքերի: Նման ընկերությունները հնարավորություն են ստանում օգտագործել ձեռնարկատիրական գործունեության ընթացքում օգտագործվող տարբեր տեսակի շարժական գույքերը որպես ապահովման առարկա և շարժական գույքերի այդ տեսակների ապահովվածությամբ ստանալ ֆինանսավորում` իրենց շրջանառու միջոցների համալրման կամ այլ նպատակներով:

Սեյրան Սարգսյան

Տարիներ շարունակ շարժական գույքի և գրավների միասնական ռեգիստր ստեղծելու անհրաժեշտությունը Հայաստանի բանկերի միության կողմից պարբերաբար բարձրացվել և քննարկվել է տարբեր միջազգային կառույցների և պետական մարմինների հետ` վարկային ու ֆինանսական գործարքներ իրականացնելիս ապահովված գործարքների դերի բարձրացման նպատակով:

Այս հարցը մշտապես կարևորվել է, քանի որ շարժական գույքի գրանցման էլեկտրոնային ռեգիստրներն առողջ ֆինանսական հատվածների և ձեռնարկատիրական միջավայրի ձևավորման կարևորագույն բաղադրիչներ են:

Հաջողված փորձ ունեցող երկրներում այս համակարգերը դյուրացնում են որպես փոխառության, վարկի, գրավի առարկա և այլ ապահովված իրավունքների առարկա այնպիսի շարժական գույքի օգտագործումը, ինչպիսիք են սարքավորումները, պաշարները և հումքը, դեբիտորական պարտքերը, կենդանիները և մշակաբույսերը:

Վարկավորողը, ով գիտի, որ պարտապանին չվճարելու դեպքում ունի օրինական իրավունքներ վերջինիս գույքի նկատմամբ, կարող է այլ կերպ գնահատել ներդրման ռիսկը. նշված իրավունքների առկայությունը կարող է ազդել ներդրում կատարելու նրա որոշման վրա, և օրենսդրական և համակարգային բարեփոխումները կնպաստեն վարկավորողների կողմից որոշումների կայացման դյուրացմանը, կբարելավեն վարկերի հասանելիությունը ՓՄՁ-ներին, որոնք, որպես կանոն, չունեն անշարժ գույք և որպես գրավի առարկա կօգտագործեն իրենց շարժական գույքը, կավելանան ՓՄՁ-ներին տրամադրվող վարկերի ծավալները, կնպաստեն վարկերի տոկոսադրույքների իջեցմանը և վարկի ժամկետայնության ավելացմանը,  քանի որ համակարգի ներդրումը կնվազեցնի վարկային ռիսկը: Բացի այդ ավելի կհեշտացվի լայն սպառման ապրանքներ գնելու համար անհատների վարկի ստացումը:

Այս ամենից ակնհատ է դառնում, թե սույն բերեփոխումները, որքան կարևոր և նշանակալից են լինելու մեր երկրի տնտեսության համար:

2. Նախկինում ինչպիսի՞ խնդիրներ կային շարժական գույքի գրավադրման բնագավառում, և օրենսդրական բարեփոխումները ու միասնական էլեկտրոնային գրանցամատյանի գործարկումը ինչքանով կլուծեն այդ խնդիրները:

Արա Խաչատրյան

Բարեփոխումների ծրագրի մեկնարկից առաջ Համաշխարհային բանկի համապատասխան փորձագետների օգնությամբ անցկացվել է Հայաստանում գործող շարժական գույքի նկատմամբ ապահովված իրավունքների և ապահովված գործարքների իրավակարգավորման դիագնոստիկա, որի արդյունքում դուրս էին բերվել որոշակի խնդիրներ, որոնք խոչընդոտ էին հանդիսանում ապահովված գործարքների համակարգի մասշտաբային կիրառման համար: Այդ խնդիրները բաժանվում էին երկու խմբի՝ իրավական խնդիրներ և ռեգսիտրի համակարգի հետ կապված խնդիրներ:

Ապահովված գործառնություններին վերաբերող իրավական համակարգը ՀԲ փորձագետների կողմից բնութագրվել էր որպես ոչ արդյունավետ, ոչ ամբողջական և մասնատված: Փորձագետները մատնանշել էին նաև շարժական գույքի ոչ բոլոր տեսակների ներգրավվածությունը ապահովված գործարքների իրավակարգավորումների համակարգում: Որպես հիմնախնդիր մատնանշվել էր նաև ապահովված իրավունքների ծագման, ստեղծման գործընթացների ժամանակատար և ծախսատար լինելը, ապահովված իրավունքի առարկայի արժեքից բավարարում ստանալու առաջնահերթությունների սահմանման ոչ հստակ համակարգը, ապահովված իրավունքների հրապարակայնացման թերի համակարգը, ապահովված իրավունքների առարկաների նկատմամբ բռնագանձման տարածման գործընթացների թերությունները, հատկապես վարկատուների համար:

Ինչ վերաբերում է ռեգիստրի հետ կապված հիմնախնդիրներին, մատնանշվել էր, որ ռեգիստրները կենտրոնացված չեն, գործում էին շարժական գույքի նկատմամբ իրավունքների գրանցում կատարող մոտ 9 ռեգիստրներ: Ռեգիստրները էլեկտրոնային չէին, գրանցում կատարելու համար պահանջվում էր ոչ միայն իրավունքի մասին հրապարակային ծանուցում ապահովել, այլև ամբողջ փաստաթղթի գրանցում իրականացնել: Ընդ որում, որոշ ռեգիստրներում գրանցող մարմինը իրավունք ուներ նաև որոշակի դատողություններ կատարել փաստաթղթի գրանցման վերաբերյալ, ինչը ՀԲ փորձագետների կողմից բնութագրվում էր որպես անընդունելի: Մատնանշվել է նաև այն հանգամանքը, որ որպես կանոն ռեգիստրները հանրայնորեն հասանելի չէին. այնտեղ պահվող տեղեկատվությունը միայն հասանելի էր գործարքի կողմերին, և հետևաբար մինչև գործարքի կնքումը համապատասխան շահագրգիռ մարմինները՝ մեր դեպքում վարկատուները, հնարավորություն չէին ստանում ամբողջական տեղեկատվություն ստանալ շարժական գույքի տվյալ միավորի նկատմամբ գոյություն ունեցող իրավական ծանրաբեռնվածությունների վերաբերյալ:

Սեյրան Սարգսյան

Նախկինում առկա էր գրավի և այլ ապահովված իրավունքները գրանցելու հետ կապված որոշակի օրենսդրական բաց: Նախկինում հաճախ գրավադրված շարժական գույքը վաճառվում էր, ոչնչացվում էր կամ գրավադրվում էր մեկից ավելի ֆինանսական կառույցներում, հետևաբար ապահովվածության աստիճանը ցածր էր: Նույն գրավադրված շարժական գույքի հանդեպ նախապատվության ինստիտուտը կարգավորված չէր:

Առկա էր շուրջ 7 ռեգիստր, որոնցից յուրաքանչյուրը պետք է հաշվառեր որոշակի գույքի տեսակներ և յուրաքանչյուրը գործում էր իր կարգի համաձայն, որոնք էականորեն տարբերվում էին միմյանցից: Օրինակ` Գյուղ. նախարարությունը հաշվառում էր գյուղատնտեսական սարքավորումները և ընտանեկան կենդանիները, էկոնոմիկայի նախարարությունը` սարքավորումներ, հաստոցներ, Ճանապարհային ոստիկանությունը` ավտոմեքենաները և այլն: Նոր փոփոխություններով մեկ միասնական կենտրոնացված համակարգ է ստեղծվել, և վերը նշված խնդիրները գտել են իրենց լուծումները:

3. Որո՞նք են այն առանցքային խնդիրները, որ լուծվել են նոր համակարգի միջոցով։

Արա Խաչատրյան

Առաջին հիմնական բարեփոխումը, որ կատարվեց այս ինստիտուտի ներդրմամբ, այն է, որ ստեղծվեց և գործարկվեց շարժական գույքի նկատմամբ ապահովված իրավունքների գրանցման միասնական առցանց ռեժիմով աշխատող գրանցամատյան (ռեգիստր), որտեղ կարող են գրանցվել շարժական գույքի նկատմամբ բոլոր ապահովված իրավունքները: Այսինքն, սա հնարավորություն է տալիս վարկատուներին մինչև շարժական գույքի նկատմամբ ապահովված իրավունքը ստանձնելը տեղեկանալ ապահովման առարկաների հանդեպ առկա բոլոր  իրավական ծանրաբեռնվածությունների մասին: Դա թույլ է տալիս վարկատուներին ինքնուրույն և ավելի արդյունավետ գնահատել տվյալ ապահովման միջոցի հետ կապված իրենց հնարավոր ռիսկերը: Գրանցամատյանում գրանցման է ենթակա ինչպես գրավի իրավունքը, այնպես էլ վարչական մարմինների կողմից շարժական գույքի նկատմամբ կիրառվող բոլոր սահմանափակումները: Շարժական գույքի նկատմամբ ապահովված իրավունքների նման գրանցամատյանի առկայությունը ապահովում է բավարար հրապարակայնություն, ինչը որ մենք նախկինում չունեինք: Բացի այդ, նախկինում շարժական գույքի տարբեր տեսակները ապահովման առարկա ընդունելուց առաջ վարկատուները ստիպված էին հարցումները կատարել տարբեր ռեգիստրներում: Այս դեպքում գործ ունենք մեկ միասնական էլեկտրոնային առցանց ռեգիստրի հետ, որտեղ արտացոլված են շարժական գույքերի նկատմամբ բոլոր իրավունքները:

Օրենսդրական բարեփոխումների փաթեթով հստակեցվել է նաև շարժական գույքի արժեքից նախապատվություն ստանալու առաջնահերթությունների սահմանումը, որը հիմնված է մեկ սկզբունքի վրա՝ ով առաջինը կատարել է գրանցումը, նա էլ օգտվում է առաջինը նախապատվություն ստանալու իրավունքից, այսինքն` առաջնահերթությունները որոշվում են ժամանակագրական կարգով: Ընդ որում, գրանցում չիրականացնելը չի նշանակում, որ այն բերում է իրավունքի անվավերության, այլ բերում է նախապատվություն կորցնելուն գրանցված իրավունքների հանդեպ:

Բարեփոխումների փաթեթով նաև օրենսդրորեն ընդլայնվեց ապահովված իրավունքի առարկա հանդիսացող շարժական գույքի միավորների ցանկը ու սահմանվեց, որ ապահովված իրավունքի առարկա կարող է դառնալ ցանկացած շարժական գույք, նաև գույքային իրավունք: Ըստ էության նմանատիպ դրույթ մեր օրենսդրության մեջ արդեն կար, բայց հասկացությունը ավելի հստակեցվեց:

Սեյրան Սարգսյան

Ընդլայնվել են շարժական գույքի տեսակները (նյութական և ոչ նյութական, ներկա և ապագայում ձեռք բերվող, տատանվող արժեքով ակտիվներ, ինչպես նաև ցանկացած տեսակի պարտավորությունները և շահերը), որոնք կարող են ապահովել պարտապանի պարտավորությունների կատարումը:

Ամրացվել են այն դրույթները, որոնք սահմանում են ոչ դատական կարգով գույքի հարկադիր առգրավումն ու օտարման ընթացքի արագացումը, ինչպես նաև հստակեցվել այն կանոնները, որոնք վերաբերում են գույքի բաշխմանն ու պարտապանի գույքային իրավունքներին:

 

4. Շատ ֆինանսական հաստատություններ մինչ այժմ խուսափում էին ՓՄՁ-ներին վարկավորել շարժական գույքի գրավադրմամբ, քանի որ այն պարունակում էր մեծ ռիսկեր: Արդյո՞ք սույն բարեփոխումների արդյունքում կարելի է ակնկալել որևէ առաջընթաց այս ուղղությամբ:

Արա Խաչատրյան

Սույն հարցին պատասխանելը իրականում մի փոքր դժվար է, որովհետև միայն համապատասխան իրավական դաշտի ստեղծմամբ չի կարելի պայմանավորել վարկատուների կողմից շարժական գույքի ապահովմամբ վարկերի տրամադրման հանգամանքը: Իրականում վարկավորման գործընթացի վրա ազդող շատ այլ գործոններ կան, և յուրաքանչուր վարկատու իր վարկային քաղաքականությունը մշակում է ոչ միայն հաշվի առնելով կոնկրետ վարկատեսակի ապահովվածությունը, այլ վարկունակության գնահատման այլ չափանիշներ ևս:

Բայց ամեն դեպքում կարելի է մատնանշել, որ դրա համար որոշակի հիմքեր արդեն ստեղծված են:

Ամեն դեպքում, համակարգի ներդրումն ինքնին որոշակի ռիսկերի հետ կապված հարցերի պատասխաններ տվել է, ու որոշակի լուծումներ առաջարկվել են: Իհարկե չի կարելի ասել, որ բոլոր հիմնախնդիրները լուծվել են բայց, լուծվել են շատ կարևոր խնդիրներ:

Հարկ է նշել, որ շարժական գույքի նկատմամբ ապահովված իրավունքի գրանցումներ նախկինում էլ կատարվել են սկսած 2004թ.-ից, բայց համակարգը մասնատված էր ու ոչ բոլոր տեսակի շարժական գույքերի նկատմամբ էր հնարավոր իրականացնել իրավունքի գրանցումներ: Կային որոշակի շարժական գույքի տեսակներ, որոնց նկատմամբ օրենսդիրը չէր սահմանել գրանցման որևէ ռեժիմ և այդ շարժական գույքերի նկատմամբ իրավունքները փաստացի չէին գրանցվում և չգրանցման փաստով արդեն այդ գույքերը դուրս էին մնում վարկավորման շրջանառությունից: Հնարավոր չէր պարզել նման շարժական գույքի միավորների նկատմամբ առկա իրավական ծանրաբեռնումները: Ավելին, այն դեպքերում, երբ փորձ էր արվում որպես ապահովման միջոց ընդունել մի քանի շարժական գույքեր, որոնց նկատմամբ իրավունքները ենթակա էին գրանցման տարբեր ռեգսիտրներում, վարկատուների համար և ժամանակատար և ծախսատար էր հարցում կատարել տարբեր ռեգիստրներ` պարզելու համար այդ շարժական գույքերի նկատմամբ առկա իրավունքները: Օրինակ՝  գրավադրվող շարժական գույքերի ցանկը կարող էր բաղկացած լինել ավտոմեքենայից, հաստոցների, սարքավորումներից, գյուղատնտեսական տեխնիկայից և այլն, որոնց նկատմամբ իրավունքները ենթակա էին գրանցման տարբեր մարմինների կողմից վարվող ռեգիստրներում: Ընդ որում, այդ ռեգիստրներում գործում էին գրանցման տարբեր ընթացակարգեր, իսկ իրավունքների գրանցման և տեղեկատվության տրամադրման գործընթացները տարբերվում էին էականորեն: Գործավարությունը կատարվում էր թղթային եղանակով: Գործընթացը միասնականացված ու կենտրոնացված չէր, ինչի հետևանքով վարկատուները հիմնականում խուսափում էին շարժական գույքի հետ առնչություն ունենալ: Ներկա համակարգը ամբողջությամբ լուծում է նշված խնդիրը և նման մտահոգությունները պետք է բացառվեն:

Բացի դրանից, ներկայիս գործող համակարգը հնարավորություն է տալիս տեղեկություն ստանալ շարժական գույքի նկատմամբ հարկային և վարչական մարմինների կողմից կիրառված սահմանափակումների մասին ևս, ինչը նախկինում ամբողջությամբ հնարավոր չէր: Կարող էին լինել դեպքեր, երբ գրավի առարկա հանդիսացող շարժական գույքը առգրավվեր կամ բռնագանձվեր հարկային մարմինների պահանջով՝ ավելի վաղ արգելանք կիրառված լինելու հիմքով, ինչի մասին վարկատուն չէր իմացել և ըստ էության չէր էլ կարող իմանալ, որովհետև չկար նման տեղեկատվության գրանցման որևէ համակարգ: Իսկ այժմ, որպեսզի հարկային մարմինը ունենա նախապատվության տվյալ գույքի արժեքից բավարարում ստանալու, նա պետք է իր իրավունքները գրանցի համակարգում և եթե եղել է դրանից առաջ գրանցված ապահովված իրավունք, վարչական մարմնի իրավունքները ստորադասվում են ժամանակագրական առումով ավելի առաջ գրանցած կողմի իրավունքներին:

Սեյրան Սարգսյան

Ես համաձայն չեմ, որ շատ ֆինանսական հաստատություններ մինչ այժմ խուսափել են ՓՄՁ-ներին վարկավորել շարժական գույքի գրավադրմամբ: Տեղեկացնեմ, որ Բանկային համակարգի վարկային պորտֆելի ավելի քան 35%-ը ՓՄՁ-ներին տրամադրված վարկերն են, և միտումները ցույց են տալիս, որ ՓՄՁ-ների մասնաբաժինը ընդհանուր ծավալի մեջ տարեց տարի ավելանալու է: Սակայն համաձայնվելու եմ, որ շարժական գույքի գրավադրմամբ վարկերը պարունակում էին մեծ ռիսկեր և իհարկե ակնկալում ենք, որ Օրենքի ընդունումը դրական ազդեցություն կունենա  ՓՄՁ-ների վարկավորման ծավալների և պայմանների վրա:

5. Ի՞նչ հարցեր են դեռևս բաց մնացել, կամ դեռ թերի են, որպեսզի շարժական գույքի նկատմամբ ապահովված իրավունքների համակարգը լիարժեք աշխատի։ Ի՞նչ առաջնային քայլեր պետք է իրականացվի և ու՞մ կողմից։

Արա Խաչատրյան

Ճիշտ է Շարժական գույքի նկատմամբ ապահովված իրավունքների գրանցման նոր համակարգը պատասխան տվեց բազմաթիվ հարցերի, որոնք գոյություն ունեին այս ոլորտում, այնուամենայնիվ դեռևս մնացին որոշակի հարցեր, առանց որոնց լուծման համակարգը չի կարող աշխատել իր ամբողջ ներուժով:

Ինչպես նշեցի, ՀԲ-ի փորձագետների կողմից կատարված իրավական դիագնոստիկայի արդյունքում ապահովված առարկաների բռնագանձման գործընթացը բնութագրվել էր որպես ժամանակային առումով երկար տևող և ծախսատար գործընթաց: Նոր ներդրված իրավական ակտերի արդյունքում անդրադարձ չկատարվեց այս խնդրին, խնդիրը մնաց այնպես, ինչպես որ գոյություն ուներ մինչև համակարգի ներդրումը: Ամեն դեպքում մենք ունենք բռնագանձման գործընթացների որոշակի խնդիրներ: Բռնագանձման գործընթացները այն դեպքերում, երբ իրականացվում են դատական կարգով, տևում են բավական երկար, ինչն իրականում որպես հետևանք թանկացնում է վարկավորման գործընթացը: Վարկատուները ստիպված են որոշակի ջանքեր գործադրել և միջոցներ ծախսել:

Բացի դրանից կցանկանայի նշել ևս մեկ խնդիր, որը բավականին կարևոր է մեր տեսանկյունից. դա շարժական գույքի նկատմամբ նախկինում գործող իրավունքների իրավական ուժի հետ կապված հարցն է: Փաստորեն՝ շարժական գույքի նկատմամբ ապահովված իրավունքների գրանցման մասին օրենքը սահմանեց, որ շարժական գույքի նկատմամբ նախկինում գրանցված ապահովված իրավունքները պահպանում են իրենց ուժը և օրենքի ընդունման փաստով նոր համակարգում վերագրանցման ենթակա չեն: Սա որոշակի խնդիրներ ստեղծեց այն գույքերի մասով, որոնց նկատմամբ նախկին համակարգը թույլ չէր տալիս իրականացնել ապահովված իրավունքների գրանցում: Նման փաստի ուժով այդ գույքերը արհեստականորեն նորից դուրս բերվեցին շրջանառությունից, որովհետև բոլոր վարկատուները գույքը որպես ապահովման առարկա ընդունելուց առաջ ցանկանում են պարզել գույքի նկատմամաբ առկա իրավական ծանրաբեռնվածությունների ծավալը: ՀԲ փորձագետների կողմից առաջարկվում էր մեխանիզմ, երբ նախկին գրանցումների իրավատերերին հնարավորություն կտրվեր որոշակի ժամկետի ընթացքում նորից վերագրանցել իրենց իրավունքները, որը ցավոք չարտացոլվեց իրավական վերջին ակտերում:

Արդյունքում, վարկատուները հնարավոր է, որ ռիսկերը նվազեցնելու համար խուսափեն նման շարժական գույքերը ընդունել որպես ապահովման միջոց:

Սեյրան Սարգսյան

Կարծում եմ նոր համակարգի կիրառումը կբացահայտի որոշակի խնդիրներ, որոնց պետք է արագ և ճիշտ լուծումներ տալ, որպեսզի չխափանվի այն հնարավոր դրական ազդեցությունը մեր տնտեսության վրա, որ մենք ակնկալում ենք:

ԱՎԵԼԱՑՆԵԼ ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Ներմուծեք թվանշաններն     


Նորություններ
Լիզինգ՝ սկսած փաստացի 0% տոկոսադրույքիցԼիզինգ՝ սկսած փաստացի 0% տոկոսադրույքից
Կառավարությունում քննարկվել է Կառավարությունում քննարկվել է "կանաչ օրակարգը"
Պուտին. Ռուսաստանը մնում է Հայաստանի առաջատար առեւտրատնտեսական գործընկերըՊուտին. Ռուսաստանը մնում է Հայաստանի առաջատար առեւտրատնտեսական գործընկերը
Հակոբ Արշակյան. Հայաստանում բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության ոլորտը թեպետ առաջատար է աճի տեմպերով, այնուամենայնիվ, կիրառման գործիքակազմը ոչ այնքան բարձր մակարդակի վրա էՀակոբ Արշակյան. Հայաստանում բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության ոլորտը թեպետ առաջատար է աճի տեմպերով, այնուամենայնիվ, կիրառման գործիքակազմը ոչ այնքան բարձր մակարդակի վրա է
Փաշինյանը հայտարարել է արդյունաբերական կոոպերացիայի ֆինանսական աջակցության նոր մեխանիզմի գործարկման մասինՓաշինյանը հայտարարել է արդյունաբերական կոոպերացիայի ֆինանսական աջակցության նոր մեխանիզմի գործարկման մասին
Էկոնոմիկայի նախարար. Հայաստանի ընկերությունների 91 տոկոսը հասուն չեն թվայնացման համատեքստումԷկոնոմիկայի նախարար. Հայաստանի ընկերությունների 91 տոկոսը հասուն չեն թվայնացման համատեքստում
ԵԱԶԲ ղեկավար. Մենք այս տարի շատ ակտիվորեն զարգացրել ենք պորտֆելը ՀայաստանումԵԱԶԲ ղեկավար. Մենք այս տարի շատ ակտիվորեն զարգացրել ենք պորտֆելը Հայաստանում
ԱԶԲ- ն և Զարգացման ֆրանսիական գործակալությունը Հայաստանին կտրամադրեն 100 մլն դոլար և 100 մլն եվրո՝ բյուջետային աջակցության համարԱԶԲ- ն և Զարգացման ֆրանսիական գործակալությունը Հայաստանին կտրամադրեն 100 մլն դոլար և 100 մլն եվրո՝ բյուջետային աջակցության համար
2023 թվականին ՀՆԱ-ում Հայաստանի պետական պարտքի ցուցանիշը կնվազի մինչև 49,8 տոկոս. փոխնախարար2023 թվականին ՀՆԱ-ում Հայաստանի պետական պարտքի ցուցանիշը կնվազի մինչև 49,8 տոկոս. փոխնախարար
Fitch Ratings-ը վերահաստատել է Արդշինբանկի վարկանիշը «B+» մակարդակում և բարձրացրել  վարկանիշի հեռանկարը «Կայուն»-իFitch Ratings-ը վերահաստատել է Արդշինբանկի վարկանիշը «B+» մակարդակում և բարձրացրել  վարկանիշի հեռանկարը «Կայուն»-ի
ԵԱԶԲ-ում պատմել են այն նախագծերի մասին, որոնք նախատեսում են իրականացնել Հայաստանում 2023 թվականինԵԱԶԲ-ում պատմել են այն նախագծերի մասին, որոնք նախատեսում են իրականացնել Հայաստանում 2023 թվականին
ԵԱԶԲ փոխնախագահ. Այժմ Հայաստանից բանկ հարցումների մեծ հոսք է գալիս՝ ինչպես կառավարության, այնպես էլ մասնավոր բիզնեսի կողմիցԵԱԶԲ փոխնախագահ. Այժմ Հայաստանից բանկ հարցումների մեծ հոսք է գալիս՝ ինչպես կառավարության, այնպես էլ մասնավոր բիզնեսի կողմից
Էկոնոմիկայի նախարարությունն ակնկալում է Հայաստանի ՀՆԱ-ի 14% աճԷկոնոմիկայի նախարարությունն ակնկալում է Հայաստանի ՀՆԱ-ի 14% աճ
Կկայանա «ԱրմՌոբոտիքս 2022» հայաստանյան 14-րդ առաջնությունըԿկայանա «ԱրմՌոբոտիքս 2022» հայաստանյան 14-րդ առաջնությունը
Կառավարությունը հաստատել է Հայկական ԱԷԿ-ի նոր դիզելային-գեներատորային կայանի կառուցման գնումներին մասնակցության որակավորման չափանիշներըԿառավարությունը հաստատել է Հայկական ԱԷԿ-ի նոր դիզելային-գեներատորային կայանի կառուցման գնումներին մասնակցության որակավորման չափանիշները
Հայաստանը ԵԱՏՄ երկրների շրջանում առաջատար է ՕՈՒՆ ներգրավման առումովՀայաստանը ԵԱՏՄ երկրների շրջանում առաջատար է ՕՈՒՆ ներգրավման առումով
Թուրքիայի և Հայաստանի միջև բեռների օդային փոխադրումները կսկսվեն մինչև 2022 թվականի վերջը. ԶԼՄԹուրքիայի և Հայաստանի միջև բեռների օդային փոխադրումները կսկսվեն մինչև 2022 թվականի վերջը. ԶԼՄ
Հայաստանում կառուցապատողներին կպարտավորեցնեն հետեւել շինարարական նորմերինՀայաստանում կառուցապատողներին կպարտավորեցնեն հետեւել շինարարական նորմերին
Ազգային ժողովը հաստատել է 2023 թվականի պետբյուջեի նախագիծըԱզգային ժողովը հաստատել է 2023 թվականի պետբյուջեի նախագիծը
Նախարար. 2023 թվականին Հայաստանի պետբյուջեից տոկոսադրույքների վճարմանը կուղղվի 273 մլրդ դրամՆախարար. 2023 թվականին Հայաստանի պետբյուջեից տոկոսադրույքների վճարմանը կուղղվի 273 մլրդ դրամ
Արցախի կարիքների համար Հայաստանի պետբյուջեից կուղղվի 136 մլրդ դրամ. նախարարԱրցախի կարիքների համար Հայաստանի պետբյուջեից կուղղվի 136 մլրդ դրամ. նախարար
Մարտին Գալստյան. Ապագա սցենարների և քաղաքականության մասին խորհելիս՝ կարևոր է հասկանալ, որ աշխարհը գծային չէՄարտին Գալստյան. Ապագա սցենարների և քաղաքականության մասին խորհելիս՝ կարևոր է հասկանալ, որ աշխարհը գծային չէ
Հայաստանի 2023 թվականի պետական բյուջեի նախագծի ծախսերն ու եկամուտները փոքր-ինչ աճել են. նախարարՀայաստանի 2023 թվականի պետական բյուջեի նախագծի ծախսերն ու եկամուտները փոքր-ինչ աճել են. նախարար
Հայաստանում նախատեսվում է բացել իրանական ապրանքների առևտրի կենտրոնՀայաստանում նախատեսվում է բացել իրանական ապրանքների առևտրի կենտրոն
Արդշինբանկը երկարաձգել է թվային քարտի 1 դրամով տրամադրման ակցիանԱրդշինբանկը երկարաձգել է թվային քարտի 1 դրամով տրամադրման ակցիան
Գյումրիում բազմաբնակարան նոր շենքեր են կառուցվել   Գյումրիում բազմաբնակարան նոր շենքեր են կառուցվել  
ՀՀ քաղաքացիների եկամուտների համընդհանուր հայտարարագրման համակարգի շրջանակներում նախատեսվում է ներդնել սոցիալական վարկերի համակարգ. փոխնախարարՀՀ քաղաքացիների եկամուտների համընդհանուր հայտարարագրման համակարգի շրջանակներում նախատեսվում է ներդնել սոցիալական վարկերի համակարգ. փոխնախարար
Քաղաքաշինության պետական կոմիտե. Աղետի գոտում բնակարանային ապահովման պետական ծրագրի շահառուների 99,5 տոկոսի բնակարանային հարցը փակված էՔաղաքաշինության պետական կոմիտե. Աղետի գոտում բնակարանային ապահովման պետական ծրագրի շահառուների 99,5 տոկոսի բնակարանային հարցը փակված է
Հայաստանում կփոխվեն իրավաբանական անձանց կողմից գույքահարկի վճարման ժամկետներըՀայաստանում կփոխվեն իրավաբանական անձանց կողմից գույքահարկի վճարման ժամկետները
Հայաստանում 10 ամսում մինչեւ 14,5 տոկոս արագացած տնտեսական ակտիվության աճն ուղեկցվել է արտահանման եւ ներմուծման աճովՀայաստանում 10 ամսում մինչեւ 14,5 տոկոս արագացած տնտեսական ակտիվության աճն ուղեկցվել է արտահանման եւ ներմուծման աճով
Հայաստանում պետական պարտքը գերազանցել է 10 մլրդ դոլարի նշաձողը՝ ներքին պարտքի աճի հաշվինՀայաստանում պետական պարտքը գերազանցել է 10 մլրդ դոլարի նշաձողը՝ ներքին պարտքի աճի հաշվին
Ագրոպարենային ոլորտի սարքավորումներ՝ սկսած 0.63% փաստացի տոկոսադրույքիցԱգրոպարենային ոլորտի սարքավորումներ՝ սկսած 0.63% փաստացի տոկոսադրույքից
Ավիատոմսեր FLYONE ARMENIA-ից դեպի Բեյրութ, Դուբայ և Թել-Ավիվ ընդամենը 89 եվրո արժեքովԱվիատոմսեր FLYONE ARMENIA-ից դեպի Բեյրութ, Դուբայ և Թել-Ավիվ ընդամենը 89 եվրո արժեքով
Հայաստանի բնակչության կեսից ավելին ապրում է Հայաստանի բնակչության կեսից ավելին ապրում է "Քաղաքապետերի դաշնագիր - Արևելք"-ի ակտիվ մասնակից համայնքներում
Վահե Դավթյան. Հայաստանի տրանսպորտային ենթակառուցվածքն առայժմ պատրաստ չէ նոր աշխարհատնտեսական կոնֆիգուրացիայինՎահե Դավթյան. Հայաստանի տրանսպորտային ենթակառուցվածքն առայժմ պատրաստ չէ նոր աշխարհատնտեսական կոնֆիգուրացիային
4․653․223 դրամ՝ «ԱրենՄեհրաբյան» հիմնադրամին դեկտեմբերամսվա «Միդրամիուժը» կուղղվի Հայաստանի երեխաների առողջության հիմնադրամին4․653․223 դրամ՝ «ԱրենՄեհրաբյան» հիմնադրամին դեկտեմբերամսվա «Միդրամիուժը» կուղղվի Հայաստանի երեխաների առողջության հիմնադրամին
Կանխատեսում. Առանց սոցիալական աջակցության Հայաստանում աղքատության մակարդակը կարող է հասնել 49 տոկոսիԿանխատեսում. Առանց սոցիալական աջակցության Հայաստանում աղքատության մակարդակը կարող է հասնել 49 տոկոսի
2021 թվականին Հայաստանում աղքատության մակարդակը 2019 թվի համեմատ աճել է 0.1%-ով2021 թվականին Հայաստանում աղքատության մակարդակը 2019 թվի համեմատ աճել է 0.1%-ով
Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմինը կխստացնի վերահսկողությունը կենդանիների սպանդի եւ մսի իրացման ոլորտումՍննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմինը կխստացնի վերահսկողությունը կենդանիների սպանդի եւ մսի իրացման ոլորտում
Ֆինանսների նախարարությունում որոշել են կառուցապատողներին խթանել հարկերի բարձրացմամբՖինանսների նախարարությունում որոշել են կառուցապատողներին խթանել հարկերի բարձրացմամբ
Կառավարությունը ՏՏ հատվածին կաջակցի հարկատուի հաշվինԿառավարությունը ՏՏ հատվածին կաջակցի հարկատուի հաշվին
Արդշինբանկն անցկացնում է ակցիա 10000 դրամ դրամական փոխանցում կատարող յուրաքանչյուր 300-րդ հաճախորդի համարԱրդշինբանկն անցկացնում է ակցիա 10000 դրամ դրամական փոխանցում կատարող յուրաքանչյուր 300-րդ հաճախորդի համար
2023 թվից բարձրացվելու են բարձրագույն դատական համակարգի անդամների աշխատավարձերը2023 թվից բարձրացվելու են բարձրագույն դատական համակարգի անդամների աշխատավարձերը
Դմիտրի Մարիյասին. ՄԱԿ ԵՏՀ-ի շրջանակներում իրականացվող 59 ծրագրերից 13-ը իրականացվում են ՀայաստանումԴմիտրի Մարիյասին. ՄԱԿ ԵՏՀ-ի շրջանակներում իրականացվող 59 ծրագրերից 13-ը իրականացվում են Հայաստանում
Եվրամիությունը Հայաստանին 33 մլն եվրո դրամաշնորհ կտրամադրիԵվրամիությունը Հայաստանին 33 մլն եվրո դրամաշնորհ կտրամադրի
Ակբա բանկն ու ԵՊՀ-ն հուշագիր են ստորագրելԱկբա բանկն ու ԵՊՀ-ն հուշագիր են ստորագրել
Ամերիաբանկը դեկտեմբերի 1-ին ձեռնամուխ կլինի 10 մլն դոլար ծավալի դոլարային պարտատոմսերի հերթական տրանշի նախնական տեղաբաշխմանըԱմերիաբանկը դեկտեմբերի 1-ին ձեռնամուխ կլինի 10 մլն դոլար ծավալի դոլարային պարտատոմսերի հերթական տրանշի նախնական տեղաբաշխմանը
Հայաստանում մշակվում են պետական եւ մասնավոր հատվածների համագործակցության մոդելներՀայաստանում մշակվում են պետական եւ մասնավոր հատվածների համագործակցության մոդելներ
Պատկերացնու՞մ եք. սմարթֆոնը կարող է դառնալ վճարային տերմինալ:   Պատկերացնու՞մ եք. սմարթֆոնը կարող է դառնալ վճարային տերմինալ:  
«Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստան»-ի և «Ջինիշյան» հիշատակի հիմնադրամի համատեղ ծրագիրը  խթանում է նորարար և կայուն գյուղանտեսությունը փոքր ֆերմերների շրջանակում«Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստան»-ի և «Ջինիշյան» հիշատակի հիմնադրամի համատեղ ծրագիրը  խթանում է նորարար և կայուն գյուղանտեսությունը փոքր ֆերմերների շրջանակում
ԶՊՄԿ-ը հերքում է պոչամբարում վթարի մասին տեղեկատվությունըԶՊՄԿ-ը հերքում է պոչամբարում վթարի մասին տեղեկատվությունը
"Քաղաքացիական պայմանագիրը" ԿԲ նախագահի տեղակալի պաշտոնի համար առաջադրել է Արմեն Նուրբեկյանի թեկնածությունը
Էկոնոմիկայի նախարարությունը Էկոնոմիկայի նախարարությունը "թթվածնով" կապահովի միջազգային շուկայի հետ աշխատող ՏՏ ընկերություններին
Մհեր Գրիգորյանը կարևորել է ՎԶԵԲ-ի հետ Հայաստանի համար առանցքային նշանակություն ունեցող ոլորտներում իրականացվող ծրագրերըՄհեր Գրիգորյանը կարևորել է ՎԶԵԲ-ի հետ Հայաստանի համար առանցքային նշանակություն ունեցող ոլորտներում իրականացվող ծրագրերը
Վահան Քերոբյան. Մեր նպատակն է ներդրումների ծավալը հասցնել ՀՆԱ-ի 25 տոկոսիՎահան Քերոբյան. Մեր նպատակն է ներդրումների ծավալը հասցնել ՀՆԱ-ի 25 տոկոսի
Ameria PhonePOS.  Նոր հավելված` սմարթֆոնով անկանխիկ վճարումներ ստանալու համարAmeria PhonePOS.  Նոր հավելված` սմարթֆոնով անկանխիկ վճարումներ ստանալու համար
ԵԱԶԲ-ում մշակվել է հարթակ ստեղծելու հայեցակարգ, որում կարող են իրականացվել բազմարժութային թվային գործարքներ. Տիգրան ՍարգսյանԵԱԶԲ-ում մշակվել է հարթակ ստեղծելու հայեցակարգ, որում կարող են իրականացվել բազմարժութային թվային գործարքներ. Տիգրան Սարգսյան
ՊԵԿ-ը հաղորդում է որոշ տրանսպորրտային միջոցների մաքսային գործառնությունները ժամանակավորապես այլ մաքսատուն-վարչություններում իրականացնելու հնարավորության մասինՊԵԿ-ը հաղորդում է որոշ տրանսպորրտային միջոցների մաքսային գործառնությունները ժամանակավորապես այլ մաքսատուն-վարչություններում իրականացնելու հնարավորության մասին
Կապիտալ ծախսերի թերակատարումը խոսում է պրոֆեսիոնալիզմի պակասի մասին. տնտեսագետԿապիտալ ծախսերի թերակատարումը խոսում է պրոֆեսիոնալիզմի պակասի մասին. տնտեսագետ
Արևային էլեկտրակայանների անվերահսկելի կառուցումը կարող է անդրադառնալ Հայաստանի պարենային անվտանգության վրա. փորձագետԱրևային էլեկտրակայանների անվերահսկելի կառուցումը կարող է անդրադառնալ Հայաստանի պարենային անվտանգության վրա. փորձագետ
Կարդալ ավելին


Արտ. փոխարժեքները
09.12.2022
RUB6.330.01
USD395.300.15
EUR417.562.18
GBP484.723.70
CAD290.190.77
JPY29.060.19
CNY56.810.04
CHF424.014.22